Průvodce právem M&A v Evropě

Průvodce, který sepsali zkušení právníci zabývající se právními otázkami v oblasti fúzí a akvizic, nabízí praktické a srozumitelné odpovědi na právní, daňové a finanční otázky, které si investoři kladou v souvislosti s přeshraničními i lokálními investicemi. V této komplexní příručce necitujeme právní normy, ale komplexně a stručně shrnujeme různé aspekty, které je třeba v M&A zohlednit:

 • Nejdůležitější neprávní indikátory úspěšné akvizice
 • Účastníci M&A transakcí a indikátory transakčních nákladů
 • Transakční dokumentace
 • Kupní cena
 • Klíčové otázky týkající se zaměstnanců a vliv zaměstnanců a odborů na transakci
 • Relevantní typy právnických osob
 • Daňové aspekty
 • Formální požadavky na transakci
 • Share deal vs. asset deal
 • Zvláštní typy transakcí
 • Povinnosti / závazky vyplývající z jednání
 • Povinnosti zveřejňování informací v souvislosti s transakcemi
 • Právní omezení akvizic
 • Rizikové transakce a akvizice jako důsledek platební neschopnosti

Průvodce pracovním právem v Evropě

Praktický průvodce pracovním právem ve většině relevantních evropských zemích.

Úkolem této publikace je poskytnout investorům a společnostem praktického průvodce pracovním právem ve většině relevantních evropských zemích. Na rozdíl od většiny jiných publikací s tématem evropského pracovního práva tato kniha záměrně neobsahuje teoretické úvahy (proto ani neuvádí právní normy), ale poskytuje jasné a praktické odpovědi na časté otázky kladené zahraničními investory a společnostmi bez zkušeností v dané zemi. Každá kapitola pro jednotlivé země například začíná oddílem o obecném odborovém prostředí, po němž následuje přehled stávajících platových podmínek a příklady variabilních modelů odměňování.

Všichni autoři této knihy jsou partnery společnosti act legal, uznávaní odborníci v příslušných jurisdikcích a s mnohaletými zkušenostmi v oblasti pracovního práva. Obsah této knihy odráží, jaké jsou podle jejich názoru ty nejdůležitější informace, které by měl mít k dispozici každý zahraniční investor nebo zahraniční společnost, tak aby porozuměl platným pracovním podmínkám a pracovnímu prostředí v příslušných jurisdikcích.

Aby byla tato příručka opravdu praktická a srozumitelná, text je do jisté míry zjednodušen a zobecněn. Je tedy zřejmé, že kniha nenahrazuje právní poradenství v konkrétních záležitostech týkajících se pracovního práva.

Practitioners’ Guide for M&A in Germany (Chinese)

The guide, written by experienced act legal M&A lawyers, offers short and practical answers to legal, tax and financial issues that investors face connected to cross-border and domestic investments. In this comprehensive handbook we do not quote legal norms but briefly and comprehensively summarize the different aspects to be considered in a M&A transaction:

 • Most important non-legal soft triggers for a successful acquisition
 • Players in M&A transactions and transaction cost triggers
 • Main transaction documents
 • Purchase price
 • Key employment issues and influence of employees and trade unions in a transaction
 • Relevant types of legal entities
 • Tax aspects
 • Formal requirements for a transaction
 • Share deal vs. asset deal
 • Other special types of transactions
 • Obligations / liabilities due to negotiations
 • Disclosure obligations in connection with a transaction
 • Legal restrictions on acquisitions
 • Distressed transactions and acquisitions out of insolvency

Practitioners’ Guide for Labour Law in Germany (Chinese)

Contrary to most other publications on labour law in Germany, this guide intentionally abstains from theoretical deliberations (and, therefore, does not cite legal norms) but gives short and practical answers to the usual questions asked by foreign investors and companies with no experience in Germany. For example, the guide begins with a section on the general trade union landscape, followed by an overview of the existing salary levels and examples of variable remuneration models.

All authors of this guide are highly recognized in their respective jursidictions and with many years of experience in the field of labour law. The content of this chapter mirrors what in their view are the most relevant issues and matters of which a foreign investor or company should be aware of and have a good understanding of the applicable working conditions and working environment in the respective jurisdictions.

In order to keep this guide really practical and easy to read, generalisations and simplifications are used but it goes without saying that the book is not a substitute for specific legal advice on specific labour law related matters.

What’s up CEE? All you need to know about real estate in CEE

As a result of the collaboration of BNP Paribas Real Estate, act legal and other partners from different market sectors, „What’s up CEE?“ report provides readers with an insight into the main economic indicators and trends occurring across the region’s countries and the various sectors of the real estate market.

In addition, the publication highlights the trends prevailing on the labour market and gives readers the opportunity to learn about the legal changes that had taken place in the commercial real estate sector in the region.

As part of the report, act legal shares its insights into the trends prevailing on the commercial real estate market in Central and Eastern Europe and provides a commentary on the recent legal and tax changes that may be of interest from investors’ point of view.