Prawo pracy w Europie – przewodnik dla praktyków

Praktyczny przewodnik w zakresie prawa pracy w wybranych krajach Europy.

Celem publikacji jest dostarczenie inwestorom i firmom praktycznego przewodnika w zakresie prawa pracy w wybranych krajach Europy. W przeciwieństwie do większości innych publikacji na temat prawa pracy w Europie, niniejsza książka celowo nie zawiera rozważań teoretycznych (a zatem nie przytacza norm prawnych). Udziela natomiast krótkich i praktycznych odpowiedzi na typowe pytania zadawane przez zagranicznych inwestorów i przedsiębiorców, którzy nie posiadają doświadczenia w prowadzeniu działalności w danym kraju. Przykładowo, każdy rozdział poświęcony danemu krajowi rozpoczyna się od części dotyczącej ogólnego podsumowania rynku pracy oraz przeglądu istniejących poziomów wynagrodzeń i przykładów modeli wynagradzania.

Autorzy książki są partnerami act legal, cieszącymi się dużym uznaniem w swoich jurysdykcjach i posiadającymi wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa pracy. Treść niniejszej książki odzwierciedla to, co w ich opinii jest najistotniejsze i czego zagraniczny inwestor lub firma powinni być świadomi w celu zrozumienia warunków i środowiska pracy w poszczególnych jurysdykcjach.

Publikacja nie stanowi porady prawnej.

Fuzje i przejęcia w Europie – przewodnik dla praktyków

Praktyczny przewodnik skierowany do międzynarodowych inwestorów, managerów i prawników, omawiający kluczowe aspekty transakcji transgranicznych w wybranych krajach Europy.

Doświadczeni prawnicy zespołu fuzji i przejęć naszej europejskiej kancelarii act legal w zwięzły i praktyczny sposób omawiają prawne, podatkowe i finansowe aspekty inwestycji krajowych i transgranicznych. Nie cytują przepisów, lecz krótko i jasno podsumowują zagadnienia, które należy mieć na uwadze przy transakcjach typu fuzji i przejęć:

 • kluczowe pozaprawne czynniki wpływające na skuteczne połączenie spółek
 • strony transakcji i czynniki wpływające na koszt transakcji
 • główne dokumenty transakcyjne
 • cena zakupu
 • kluczowe kwestie z zakresu prawa pracy oraz wpływ obecności pracowników i związków zawodowych na transakcję
 • formy prawne przedsiębiorstw
 • kwestie podatkowe
 • wymogi formalne dotyczące transakcji
 • transakcje nabycia składników majątkowych (asset deal) i nabycia udziałów/akcji (share deal)
 • inne szczególne typy transakcji
 • zobowiązania dotyczące negocjacji
 • obowiązki informacyjne związane z transakcją
 • ograniczenia prawne dotyczące przejęć
 • transakcje na aktywach wysokiego ryzyka (distressed assets) i nabywanie spółek w upadłości

Practitioners’ Guide for M&A in Germany (Chinese)

The guide, written by experienced act legal M&A lawyers, offers short and practical answers to legal, tax and financial issues that investors face connected to cross-border and domestic investments. In this comprehensive handbook we do not quote legal norms but briefly and comprehensively summarize the different aspects to be considered in a M&A transaction:

 • Most important non-legal soft triggers for a successful acquisition
 • Players in M&A transactions and transaction cost triggers
 • Main transaction documents
 • Purchase price
 • Key employment issues and influence of employees and trade unions in a transaction
 • Relevant types of legal entities
 • Tax aspects
 • Formal requirements for a transaction
 • Share deal vs. asset deal
 • Other special types of transactions
 • Obligations / liabilities due to negotiations
 • Disclosure obligations in connection with a transaction
 • Legal restrictions on acquisitions
 • Distressed transactions and acquisitions out of insolvency

Practitioners’ Guide for Labour Law in Germany (Chinese)

Contrary to most other publications on labour law in Germany, this guide intentionally abstains from theoretical deliberations (and, therefore, does not cite legal norms) but gives short and practical answers to the usual questions asked by foreign investors and companies with no experience in Germany. For example, the guide begins with a section on the general trade union landscape, followed by an overview of the existing salary levels and examples of variable remuneration models.

All authors of this guide are highly recognized in their respective jursidictions and with many years of experience in the field of labour law. The content of this chapter mirrors what in their view are the most relevant issues and matters of which a foreign investor or company should be aware of and have a good understanding of the applicable working conditions and working environment in the respective jurisdictions.

In order to keep this guide really practical and easy to read, generalisations and simplifications are used but it goes without saying that the book is not a substitute for specific legal advice on specific labour law related matters.

Nieruchomości w Europie – przewodnik dla praktyków

Praktyczny przewodnik w języku angielskim, skierowany do międzynarodowych inwestorów, managerów i prawników, omawiający zagadnienia nieruchomościowe w wybranych krajach Europy.

Doświadczeni prawnicy zespołu nieruchomości naszej europejskiej kancelarii act legal w zwięzły i praktyczny sposób omawiają prawne, podatkowe i praktyczne zagadnienia nieruchomościowe, istotne z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, dla których realia rynku danego kraju są jeszcze obce.

Nie cytują przepisów, lecz krótko i jasno podsumowują tematy, które należy mieć na uwadze przy inwestycjach nieruchomościowych w danym kraju:

 • bieżące i planowane zmiany
 • własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe
 • nieruchomości gruntowe jako zabezpieczenie finansowania
 • prawo publiczne, planowanie przestrzenne, pozwolenia i kwestie środowiskowe
 • prawo pierwokupu
 • realizacja projektów budowlanych (m.in. umowy o roboty budowlane)
 • najem nieruchomości
 • podatki
 • transakcje nieruchomościowe
 • transakcje na aktywach wysokiego ryzyka (distressed assets) i nabywanie spółek w upadłości

What’s up CEE? Wszystko co musisz wiedzieć na temat nieruchomości komercyjnych

Dzięki współpracy ekspertów BNP Paribas Real Estate z act legal oraz partnerami z innych sektorów rynku, czytelnicy znajdą w raporcie główne wskaźniki gospodarcze oraz trendy dotyczące krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej, jak również poszczególnych sektorów rynku nieruchomości.

Ponadto dowiedzą się jakie obecnie panują trendy na rynku pracowniczym oraz będą mogli sprawdzić jakie zmiany prawne zaszły w krajach regionu w sektorze nieruchomości komercyjnych.

act legal w ramach raportu podzieliła się swoimi spostrzeżeniami odnośnie trendów na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i komentarzem dotyczącym aktualnych zmian prawno-podatkowych interesujących z punktu widzenia inwestora.