Mgr. Jana Králusová

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 32

Jana je členkou tímu act MPH advocates od roku 2020. Počas svojej právnickej praxe sa venovala komplexnému právnemu servisu developerských projektov, podieľala sa na vypracovaní právnych auditov (due diligence) za účelom posúdenia právneho stavu obchodných spoločností a má za sebou konzultácie pre viaceré významné spoločnosti v súvislosti s protischránkovým zákonom.

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Právne služby poskytuje prevažne developerským spoločnostiam, a to od vykupovania pozemkov, poradenstva pri vysporiadaní nehnuteľnosti, vypracovania a pripomienkovania prevodových a nájomných zmlúv, vypracovania právnych stanovísk až po mimosúdne urovnávanie sporov a zastupovanie developerov na obchodných rokovaniach.

Zameriava sa taktiež na agendu zmluvného práva, poskytuje klientom služby poradenstva, tvorby, revízie a zastupovania na predzmluvných rokovaniach s protistranou, a to vo vzťahu k zmluvným typom upraveným v slovenskom právnom poriadku, ako aj vo vzťahu k atypickým zmluvám podľa špecifických požiadaviek klientov.

Právne poradenstvo poskytuje klientom aj v oblasti práva obchodných spoločností, najmä vypracovanie zakladajúcich dokumentov obchodných spoločností, zabezpečenie právnej podpory súvisiacej so zmenami v štruktúre obchodných spoločností a príprava a zabezpečenie konania zasadnutí všetkých orgánov spoločností.

Jana pôsobila počas svojej právnickej praxe vo viacerých advokátskych kanceláriách doma aj v zahraničí. Svoju študentskú stáž absolvovala v renomovanej advokátskej kancelárii v Rakúsku. Podieľala sa na výučbe predmetu právo nehnuteľností na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a je absolventkou študijného programu Real Estate Consultant (RSc.). Je aktívnou autorkou článkov publikovaných na odborných právnických portáloch

Slovensky

Nemecky