act legal

Privacy Verklaring

We stellen het op prijs dat u onze website bezoekt. De bescherming van persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Hieronder informeren we u over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe we deze voor welke doeleinden verwerken. Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze advocatenkantoren met mogelijke landspecifieke afwijkingen (zie punt 8).

1. Verwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming

De partij die verantwoordelijk is voor de controle van de verwerking van persoonsgegevens op de website in de zin van art. 4 (7) GDRP [Algemene verordening gegevensbescherming] is

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt/Main | Email: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

De functionaris voor gegevensbescherming is bereikbaar via het bovenstaande postadres en het e-mailadres: datenschutz@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

In gevallen waarin u uw gegevens rechtstreeks naar de individuele advocatenkantoren stuurt (bijv. in geval van nieuwsbriefregistratie, sollicitatie, contactformulier, publicaties), is het desbetreffende advocatenkantoor de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van art. 4 (7) AVG. Voor meer informatie over onze individuele advocatenkantoren en hun contactgegevens zijn te vinden in het impressum (“ACT advocatenkantoren”)

ACT Legal Service Company levert geen klantendiensten. Dergelijke diensten worden uitsluitend geleverd door de individuele advocatenkantoren.

2. Doeleinden en wettelijk kader van gegevensbescherming

2.1 Bezoek aan onze website

Wanneer u onze website www.actlegal.com bezoekt, verzendt uw browser automatisch informatie naar de server van onze website. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zg. logbestand. De volgende informatie wordt vastgelegd en opgeslagen tot de automatische verwijdering daarvan:

 • IP adres
 • Datum en tijd van het verzoek
 • Tijdzoneverschil vergeleken met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van het verzoek (specifieke pagina)
 • Toegang tot status / HTTP-statuscode
 • Datavolume verzonden
 • Website waarvan het verzoek afkomstig is
 • Browser
 • Besturingssysteem en haar interface
 • Browsersoftwaretaal en -versie.

Wij verwerken de bovenstaande gegevens om te zorgen voor een vlotte totstandkoming van de verbinding en een gebruikersvriendelijke werking van onze website, om de netwerk- en gegevensbeveiliging te waarborgen, de systeembeveiliging te analyseren en voor administratieve doeleinden.

De rechtvaardiging van onze gegevensverwerking berust op artikel 6(1)(f) AVG. Ons gerechtvaardigd belang berust op de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverwerking. Wij gebruiken geen gegevens om conclusies te trekken over u als persoon.

ACT Legal Service Company levert geen klantendiensten. Dergelijke diensten worden uitsluitend geleverd door de individuele advocatenkantoren.

2.2 inschrijving voor onze nieuwsbrief | publicaties | uitnodigingen

Indien u toestemming verleent voor het ontvangen van onze nieuwsbrief, publicaties, uitnodigingen voor evenementen en andere voor u relevante informatie (artikel 6(1) eerste volzin (a) AVG, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om die informatie elektronisch naar u te verzenden.

Om deze website te optimaliseren in termen van systeemprestaties, gebruiksvriendelijkheid en het verstrekken van nuttige informatie over onze diensten, verzamelt en bewaart de websiteprovider automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit omvat uw internetprotocoladres (IP-adres), browser- en taalinstelling, besturingssysteem, verwijzende URL, uw internetprovider en datum / tijd. We combineren deze gegevens niet met persoonlijke gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens achteraf te controleren als we specifieke aanwijzingen van onrechtmatig gebruik opmerken.

U kunt uw toestemming voor de toekomst op elk moment intrekken en uzelf ook afmelden. Hiervoor kunt u de link aan het einde van de nieuwsbrief of het bovenstaande e-mailadres gebruiken. Dit betekent dat wij de gegevens waarop uw toestemming betrekking heeft in de toekomst niet langer zullen verwerken en zullen verwijderen, tenzij er een wettelijke reden of verplichting bestaat om deze gegevens te behouden.

2.3 Vacature portaal

Tijdens het sollicitatieproces verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens van jou:

 • Master data (this includes e.g. name, gender, date of birth),
 • Contact details (this includes e.g. certificates, curriculum vitae)
 • Data on professional development and acquired skills (including e.g. education and training, work experience, additional qualifications)
 • in the case of online applications, usage and inventory data (this includes e.g. IP address, name if the file accessed, date and time of access, volume of data, transferred, notification of successful access, web browser).

Alle persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor het volgende doel:

 • initialization, establishment, implementation and termination of the employment relationship
 • declarations and declarations based on legal obligations or otherwise permitted by law
 • protection and enforcement of our legitimate interests

Juridische grondslagen voor de verwerking van uw gegevens zijn opgenomen:

 • Art. 6 par. 1 zin 1 lit. b AVG
 • Art. 6 par. 1 zin 1 lit. c AVG
 • Art. 6 par. 1 zin 1 lit. f AVG

Als u “speciale categorieën van persoonlijke gegevens” hebt verstrekt zoals gedefinieerd in Art. 9 AVG in uw sollicitatie (bijv. Een foto van uw etnische afkomst of uw gezichtsvermogen, informatie over ernstig gehandicapt zijn, burgerlijke staat), dit gebeurt op basis van uw toestemming volgens art. 9 lid 2 lit. een AVG. We willen echter alle sollicitanten alleen beoordelen op basis van hun kwalificaties en daarom vragen we dat dergelijke informatie indien mogelijk uit de sollicitatie wordt weggelaten.

Uw gegevens worden alleen gedeeld met bedrijven binnen de bedrijvengroep, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens door te geven aan andere instanties.

2.4 Uitvoering van overeenkomst

Ter uitvoering van onze overeenkomst met u verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • basisgegevens van cliënt (functie, voornaam, achternaam, e-mailadres, postadres, telefoon en (indien van toepassing), faxnummer(s)
 • contractgegevens
 • voor het uitoefenen en verdedigen van uw rechten vereiste informatie.

De wettelijke grondslag voor onze gegevensverwerking is artikel 6(1)(b) AVG. De gegevensverwerking geschiedt om u als cliënt te identificeren en ons in staat te stellen u van passend juridisch advies te voorzien en te vertegenwoordigen, met u te corresponderen, aan u facturen uit te reiken en eventuele vorderingen af te wikkelen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen wanneer wij u vertegenwoordigen worden opgeslagen gedurende de wettelijke termijn waarin dit voor advocaten verplicht is (6 jaar na afloop van het kalenderjaar waarin onze vertegenwoordiging van u stopt) en wordt dan verwijderd tenzij wij verplicht zijn om op grond van artikel 6(1)(c) AVG de gegevens om financiële en commerciële redenen langer te bewaren of u hiervoor toestemming geeft overeenkomstig artikel 6(1)(a) AVG.

3. Deling van persoonsgegevens

3.1 Wij delen geen persoonsgegevens mee aan derden tenzij:

 • als u erom heeft gevraagd en ons uw toestemming heeft gegeven
 • of uw persoonlijke gegevens nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen
 • of om de door u gevraagde dienst of informatie te leveren of om een ​​evenement te organiseren / beheren waarvoor u zich heeft aangemeld

In cases where ACT law firms would like to use your personal data for new purposes, they will obtain your prior consent.

3.2. We zullen uw persoonlijke gegevens niet delen met derden anders dan de ACT advocatenkantoren, tenzij:

 • u heeft hiervoor uw toestemming gegeven op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG,
 • openbaarmaking is noodzakelijk op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG om juridische claims vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen en er is geen reden om aan te nemen dat u een hoger en legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw persoonsgegevens,
 • er zou een wettelijke verplichting tot openbaarmaking moeten zijn op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG, of
 • wettelijk toegestaan en noodzakelijk voor de uitvoering van contracten met u op grond van art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG.

Indien dit op grond van artikel 1(b) AVG noodzakelijk is, worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan een derde om onze relatie met u als cliënt te beheren. Hiertoe behoren met name het doorgeven van deze gegevens aan uw tegenpartijen en hun vertegenwoordigers (met name hun advocaten), rechters en andere publiekrechtelijke organen ten behoeve van correspondentie en om uw rechten uit te oefenen en te verdedigen.

Dit heeft geen invloed op onze geheimhoudingsplicht. Gegevens die onder de geheimhoudingsplicht vallen, worden alleen in overleg met u doorgegeven aan derden.

Bij de verwerking van persoonsgegevens in een derde land (buiten de Europese Unie (EU) of Europese Economische Ruimte (EER), indien dit geschiedt bij het afnemen van diensten van een derde of de mededeling of doorgifte van gegevens aan derden, geschiedt dit uitsluitend om aan onze (pre-)contractuele verplichtingen te voldoen en met uw toestemming, indien dit bij wet vereist is of wij daartoe een gerechtvaardigd belang hebben. Tenzij een wettelijke ontheffing geldt, zullen wij gegevens alleen in een derde land verwerken indien is voldaan aan de bijzondere wettelijke voorwaarden op grond van artikel 44 e.v. AVG.

De notariële geheimhoudingsplicht blijft onaangetast. Voor zover het gegevens betreft die onder de notariële geheimhoudingsplicht vallen, worden gegevens alleen in overleg met u aan derden verstrekt.

4. Rechten van betrokkenen

U heeft het recht:

 • op grond van artikel 15 AVG informatie te verkrijgen omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U kan met name informatie vragen omtrent de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de betrokken persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers waaraan uw gegevens zijn of worden meegedeeld en de beoogde duur van de opslag, omtrent het bestaan van een recht op wijziging, verwijdering of beperking van een dergelijke verwerking of het maken van bezwaar, het bestaan van een recht van beroep, de herkomst van uw gegevens indien zij niet door ons zijn verkregen en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, waaronder profilering, en bijzonderheden omtrent eventuele belangrijke informatie;
 • op grond van artikel 16 AVG zonder onnodige vertraging rectificatie van door ons opgeslagen onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van door ons opgeslagen persoonsgegevens te verlangen;
 • op grond van artikel 17 AVT te verlangen dat door ons opgeslagen persoonsgegevens worden gewist tenzij de verwerking daarvan noodzakelijk zou zijn ter uitoefening van het recht van vrije meningsuiting en informatie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting, in het kader van het openbaar belang of om een aanspraak uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen;
 • op grond van artikel 18 AVG te verlangen dat een beperking wordt gesteld aan de verwerking van uw persoonsgegevens indien de juistheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig geschiedt maar u verwijdering daarvan weigert, wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft om aanspraken uit te oefenen, vast te stellen of te verdedigen of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 AVG;
 • op grond van artikel 20 AVG de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen of te verlangen dat zij aan een andere verwerkingsverantwoordelijke worden overgedragen;
 • op grond van artikel 7(3) AVG uw toestemming te allen tijde in te trekken. Dit betekent dat wij de gegevensverwerking waarop uw toestemming betrekking heeft niet langer mogen voortzetten, en
 • op grond van artikel 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. U richt zich hiervoor in het algemeen tot de toezichthoudende autoriteit in de lidstaat waar u gewoonlijk verblijft, uw werkplek heeft of waar wij onze bedrijfsvestiging hebben. De bevoegde toezichthoudende autoriteit van ons is:

Der Hessische Beauftrage für Datenschutz- und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemeann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Tel: 0611-1408-0

5. Recht van bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6(1)(f) AVG heeft u op grond van artikel 21 AVG het recht bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie of indien het bezwaar tegen direct marketing is gericht. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar waaraan wij uitvoering geven zonder dat een specifieke situatie hoeft te worden vermeld.

Indien u uw recht van bezwaar wenst uit te oefenen of rectificatie wil vragen verzoeken wij u daartoe een e-mail te sturen naar het bovenvermelde e-mailadres.

6. Gegevensbeveiliging

Wanneer u onze website bezoekt, hanteren wij de SSL-methode (Secure Socket Layer) in samenhang met de sterkste versleuteling die door uw browser wordt ondersteund. Dit is in het algemeen 256-bitsversleuteling. Indien uw browser geen 256-bitsversleuteling ondersteunt, vallen wij terug op de 128-bit v3 technologie. Of een bepaalde pagina op onze website versleuteld wordt verzonden kunt u zien aan de afbeelding van een gesloten sleutel of het hangslotpictogram in de adresbalk van uw browser.

Wij hanteren tevens passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de gegevens tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, geheel of gedeeltelijk verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden te beschermen. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd en in overeenstemming met de technologische vooruitgang gebracht.

7. Cookies

Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Omdat wij uw privacy waarborgen en de gebruiksvriendelijkheid van uw bezoek of bezoeken aan onze website willen verbeteren, vinden wij het belangrijk dat u weet waarom wij cookies gebruiken. Door het plaatsen van cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te vullen en kunt u bijvoorbeeld je cv op een later tijdstip aanvullen. Ze helpen ons ook te begrijpen hoe u de website gebruikt en hoe we de website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Cookies (van derden) worden ook gebruikt voor marketing- of analysedoeleinden.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen sessiecookies, die worden verwijderd zodra u uw browser sluit, en permanente cookies, die buiten de individuele sessie worden opgeslagen. Met betrekking tot hun functie wordt onderscheid gemaakt tussen cookies:

 • Technische cookies: deze zijn essentieel om door de website te navigeren, basisfuncties te gebruiken en de veiligheid van de website te waarborgen; ze verzamelen geen informatie over u voor marketingdoeleinden, noch registreren ze welke websites u heeft bezocht;
 • Prestatiecookies: deze verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, welke pagina’s u bezoekt en bijvoorbeeld of er fouten optreden tijdens het gebruik van de website; ze verzamelen geen informatie die u zou kunnen identificeren – alle verzamelde informatie is anoniem en wordt alleen gebruikt om onze website te verbeteren en om erachter te komen wat onze websitegebruikers interesseert;
 • Advertentie- en targetingcookies: deze worden gebruikt om de websitegebruiker te voorzien van op maat gemaakte advertenties op de website of aanbiedingen van derden en om de effectiviteit van deze aanbiedingen te meten; Advertentie- en targetingcookies worden maximaal 13 maanden bewaard;
 • Sharing cookies: deze worden gebruikt om de interactiviteit van onze website met andere diensten (bijv. Sociale netwerken) te verbeteren; Sharing cookies worden maximaal 13 maanden bewaard.

Elk gebruik van cookies dat niet absoluut technisch noodzakelijk is, vormt een verwerking van persoonsgegevens die alleen is toegestaan ​​met de uitdrukkelijke en actieve toestemming van de gebruiker in overeenstemming met Art. 6 lid 1 Zin 1 lit. een AVG. Dit geldt in het bijzonder voor het gebruik van advertentie-, targeting- of sharingcookies. Bovendien geven we de door cookies verwerkte persoonlijke gegevens van de gebruiker alleen door aan derden als u uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met art. 6 lid 1 zin 1 lit. een AVG.

 • Cookie-instellingen en beleid: raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren en bepaalde soorten tracking kunt uitschakelen.

8. Landspecifieke kenmerken

8.1 Austria

Voor vormen van online direct advertising die buiten het toepassingsgebied van sectie 107 (3) van de Oostenrijkse telecommunicatiewet vallen (bijv. Reclame voor niet-klanten; reclame voor klanten over goederen / diensten van derden), zullen wij uw gegevens alleen verwerken als u uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens (Art 6 (1) lit a GDPR). Als wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken per e-mail aan vienna@actlegal-wmwp.com of per post aan Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, A-1030 Wenen. Dit heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot nu toe is uitgevoerd (Art 7 (3) GDPR). Als, ondanks onze verplichting om uw gegevens rechtmatig te verwerken, een schending van uw recht op rechtmatige verwerking van uw gegevens plaatsvindt in strijd met de verwachtingen, neem dan per post of e-mail contact met ons op, zodat we uw zorgen kunnen vernemen en aanpakken.

We bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld:

 • Om belastingrechtelijke redenen bewaren wij contracten en andere documenten, evenals gerelateerde correspondentie uit onze contractuele relatie, over het algemeen gedurende een periode van tien jaar.
 • Wij zijn wettelijk verplicht om dossiers van mandaten gedurende vijf jaar na beëindiging van het mandaat te bewaren; in individuele gevallen, zoals voor het doen gelden en verdedigen van juridische claims, bewaren we deze bestanden tot 30 jaar na beëindiging van het mandaat.

U blijft op onze distributielijst voor nieuwsbrieven totdat u zich hiervoor afmeldt.

Gegevens over sollicitanten die niet worden aangenomen, worden na negen maanden verwijderd, tenzij we hen toestemming vragen voor het bijhouden van gegevens. Voor ingehuurde sollicitanten is onze interne gegevensbeschermingsinformatie voor werknemers van toepassing, die kan worden opgevraagd tijdens het sollicitatieproces.

8.2. Tsjechië

De persoonlijke gegevens die we verzamelen om het contract na te komen, worden gedurende 5 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de klant werd beëindigd bewaard en vervolgens verwijderd, tenzij we toestemming hebben gegeven voor langere opslag in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. c AVG vanwege bewaar- en documentatieverplichtingen op het gebied van fiscaal en handelsrecht overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lit. een AVG.

8.3 Duitsland

Mochten uw persoonsgegevens worden verzameld door onze notariële activiteit, dan is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van art. 4 nr. 7 AVG advocaat en notaris Dr. Marco Loesche, Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt am Main | E-mail: frankfurt@actlegal-act.com | Telefoon: +49 69 2470970.

De functionaris voor gegevensbescherming voor notariële zaken van notaris Dr. Marco Loesche is bereikbaar op bovenstaand adres en op het e-mailadres datenschutz@actlegal-act.com | Telefoon: +49 69 2470970.

De doorgifte van uw persoonsgegevens, die zijn opgenomen in het kader van de notariële activiteit en voor zover het persoonsgegevens betreft, die onder het notarieel geheim vallen, vindt doorgifte aan derden alleen plaats in overleg met u. De notariële geheimhoudingsplicht blijft onaangetast.

Tenzij we een arbeidsrelatie met u aangaan, worden uw sollicitatiegegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure door ons bewaard en vervolgens verwijderd.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen om het contract na te komen, worden bewaard gedurende 6 jaar na het einde van het kalenderjaar waarin de klant werd beëindigd en vervolgens verwijderd, tenzij we toestemming hebben gegeven voor langere opslag in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. c AVG vanwege bewaar- en documentatieverplichtingen op het gebied van fiscaal en handelsrecht overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lit. een AVG.

8.6 Hongarije

De persoonsgegevens die we verzamelen om de overeenkomst na te komen, worden 5 jaar na beëindiging van de opdracht bewaard of, in het geval van een elektronisch documentformulier, 10 jaar, verder in het geval van documenten, gegevens waarop dit betrekking heeft. door middel van ondertekening, gedurende 10 jaar; gegevens worden dan verwijderd, tenzij we toestemming hebben gegeven voor langere opslag in overeenstemming met art. 6 par. 1 zin 1 lit. c AVG vanwege bewaar- en documentatieverplichtingen op het gebied van fiscaal en handelsrecht overeenkomstig art. 6 par. 1 zin 1 lit. een AVG.

Tenzij we een arbeidsrelatie met u aangaan, worden uw sollicitatiegegevens tot 6 maanden na het einde van de sollicitatieprocedure door ons bewaard en vervolgens verwijderd, tenzij wij toestemming hebben gegeven om de sollicitatiegegevens bij te houden. In dat geval worden sollicitatiegegevens bewaard totdat de toestemming wordt ingetrokken. Voor ingehuurde sollicitanten is onze interne gegevensbeschermingsinformatie voor werknemers van toepassing.

8.5 Italië

Persoonsgegevens die voor bovengenoemde doeleinden worden verwerkt, worden bewaard voor de duur van de opdracht en vervolgens voor zolang de professional onderworpen is aan bewaarverplichtingen voor fiscale of andere doeleinden, zoals voorzien in wet- of regelgeving. Persoonsgegevens van kandidaten worden maximaal 24 maanden bewaard vanaf de datum van ontvangst van het cv, waarna de persoonsgegevens worden verwijderd.

8.6 Nederland

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Wij volgen de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten met betrekking tot het bewaren van dossiers, deze bewaren wij gedurende een periode van 20 jaar. U kunt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en verzoeken om deze te corrigeren of te wissen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar amsterdam@actlegal-fort.com.

8.7 Polen

Met betrekking tot alle persoonlijke gegevens die worden verstrekt om te handelen in Polen, is de gegevensbeheerder Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy spółka komandytowa, met maatschappelijke zetel in Warschau, op Chmielna 73, 00-801 Warschau, tel: +48 22420 59 59, e-mail: warsaw@actlegal-bsww.com. Uw persoonlijke gegevens worden voornamelijk verwerkt om te reageren op uw vragen, d.w.z. voor de doeleinden van de gerechtvaardigde belangen die door de verantwoordelijke worden nagestreefd (artikel 6, lid 1, punt f) van de AVG). Uw persoonlijke gegevens worden door de verantwoordelijke voor een periode van [●] bewaard. Als er persoonlijke gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, is de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking de toestemming van de betrokkene (artikel 6, lid 1, punt a) van de AVG). In dat geval worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt tot het moment dat uw toestemming is ingetrokken. Persoonlijke gegevens worden in de regel niet aan derden overgedragen. Sommige persoonlijke gegevens kunnen echter worden overgedragen aan personen of entiteiten die technische of marketingdiensten voor de controller leveren. Betrokkenen hebben het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken om toegang tot en rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om beperking van de verwerking. Als de verwerking is gebaseerd op toestemming, hebben betrokkenen het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Een dergelijke intrekking heeft geen invloed op de conformiteit van de verwerking vóór de opnamedatum. Als de verwerking is gebaseerd op legitieme belangen die door de verantwoordelijke worden nagestreefd, hebben betrokkenen het recht om bezwaar te maken tegen een dergelijke verwerking. Bovendien hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, namelijk de voorzitter van het Bureau voor Mededinging en Consumentenbescherming. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is vrijwillig.

8.8 Roemenië

8.9 Slowakije

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij het opslaan van persoonlijke gegevens nemen we de aanbevolen bewaartermijnen in acht volgens de resolutie van het voorzitterschap van de Slowaakse orde van advocaten nr. 29/11/2011, bijvoorbeeld:

 • advocaten houden het postboek van inkomende en uitgaande correspondentie tien jaar bij, te rekenen vanaf de datum van ontvangst of verzending van het laatste document;
 • advocaten bewaren de inventarislijst gedurende tien jaar, te rekenen vanaf de datum van opstelling;
 • het cliëntdossier wordt gedurende tien jaar bewaard vanaf de dag dat aan alle voorwaarden voor het bewaren van het dossier in het archief is voldaan.

Advocaten zijn onderworpen aan beroepsregels die de plichten van advocaten regelen op grond van de Advocatenwet. Volgens deze regels worden de bewaartermijnen verlengd of is het verboden om documenten te versnipperen, als er begrijpelijke redenen zijn, bijvoorbeeld:

 • het dossier van de cliënt bevat originelen van documenten die aan de advocaat zijn overhandigd;
 • dossierprotocollen van de klant en de klantenlijst;
 • documenten die zullen worden overhandigd aan het Rijksarchief;
 • het is uitgesloten om bestanden van de cliënt te versnipperen in geval van een gerechtelijke procedure, administratieve procedures, procedures gevoerd door gerechtelijke instanties, procedures gevoerd door de balie indien deze procedures betrekking hebben op het handelen of nalaten van de advocaat bij het verlenen van juridische bijstand aan de cliënt. zaak en de zaak heeft betrekking op de inhoud van het cliëntdossier.

Indien persoonsgegevens betrekking hebben op een cliënt (ongeacht of de cliënt een rechtspersoon of een natuurlijke persoon is), kan het recht op toegang tot gegevens of het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet door andere personen worden ingeroepen vanwege onze verplichting tot geheimhouding en met verwijzing naar Artikel 15 (4) van de AVG, artikel 20 (4) van de AVG en artikel 18 (8) van de Advocatenwet: “De advocaat is niet verplicht om informatie te verstrekken over de verwerking van persoonsgegevens, om toegang te geven tot overdraagbaarheid van persoonsgegevens op grond van een aparte verordening, als dit zou kunnen leiden tot een schending van de vertrouwelijkheidsverplichting van de advocaat.”