act legal

Декларация за поверителност

Благодарим ви, че посещавате нашия уебсайт. Защитата на личните данни е важна за нас. По-долу ви информираме кои лични данни събираме и как ги обработваме, за какви цели. Настоящата декларация за поверителност се отнася за всички наши адвокатски кантори с възможни отклонения, специфични за отделните държави (моля, вижте точка 8).

1. Администратор на данни и длъжностно лице по защита на личните данни

Лицето, отговорно за контрола на обработката на лични данни на уебсайта по смисъла на чл. 4, параграф 7 от ОРЗД [Общ регламент за защита на данните] е

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Франкфурт на Майн | Имейл: frankfurt@actlegal-act.com | Телефон: +49 69 24 70 97-0.

С длъжностното лице по защита на данните можете да се свържете на горепосочения пощенски адрес и на следния електронен адрес datenschutz@actlegal-act.com | Тел: +49 69 24 70 97-0.

В случаите, когато изпращате данните си директно на отделните адвокатски кантори (напр. регистрация за бюлетин, заявление, формуляр за контакт, публикации), съответната адвокатска кантора е отговорният администратор по смисъла на чл. 4 (7) ОТ ОРЗД. За повече информация относно нашите отделни адвокатски кантори и техните данни за контакт можете да намерите в отпечатъка („Адвокатски кантори ACT“).

Дружеството за правни услуги ACT не предоставя услуги на клиенти. Такива услуги се предоставят единствено от отделните адвокатски кантори.

2. Цели на обработката на лични данни и правна рамка

2.1 Посещение на уебсайта ни

Когато влизате в нашия уебсайт www.actlegal.com, браузърът, който използвате, автоматично изпраща информация до сървъра на нашия уебсайт. Тази информация се съхранява временно в т.нар. регистрационен файл. Следната информация се обработва и съхранява до автоматичното й изтриване:

 • IP адрес
 • Дата и час на запитването
 • Разлика в часовите зони спрямо средното време по Гринуич (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Статус на достъп/код на състоянието на HTTP
 • Обем на изпратените данни
 • Уебсайт, от който идва заявката
 • Браузър
 • Операционна система и нейн интерфейс
 • Език и версия на софтуера за браузъра.

Обработваме горепосочените данни, за да осигурим безпроблемна настройка на връзката и удобно за потребителя приложение на нашия уебсайт, да гарантираме сигурността на мрежата и информацията, да анализираме сигурността и стабилността на системата, както и за административни цели.

Легитимността на обработката на личните ни данни се основава на чл. 6, параграф 1, изречение 1e от ОРЗД. Нашият легитимен интерес произтича от горепосочените цели за обработване на лични данни. Ние не използваме лични данни, за да правим заключения за вас като физическо лице. Запазваме си правото да проверим тези данни със задна дата, ако ни станат известни конкретни признаци за незаконно използване.

Също така използваме бисквитки и услуги за проследяване на нашия уебсайт. Повече подробности за това ще намерите в параграф 7 от настоящата Декларация за поверителност

2.2 Абониране за нашия бюлетин | публикации | покани

Ако сте се съгласили да получавате нашия бюлетин, публикации, покани за събития и друга информация от значение за вас (член 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД), ние ще използваме вашето име и имейл адрес, за да ви предоставим тази информация по електронен път.

За да оптимизираме този уебсайт по отношение на системната производителност, удобството за потребителя и предоставянето на полезна информация за нашите услуги, доставчикът на уебсайта автоматично събира и съхранява информация в т.нар.сървърни лог-файлове, които вашият браузър автоматично ни предава. Това включва Вашия интернет протокол (IP адрес), браузър и езикова настройка, операционна система, препращащ URL адрес, Вашия доставчик на интернет услуги и дата/час. Ние не комбинираме тези данни с източници на лични данни. Запазваме си правото да проверяваме тези данни със задна дата, ако ни станат известни конкретни индикации за незаконно използване.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с бъдещо действие, както и да се отпишете. За тази цел можете да използвате връзката в края на всеки бюлетин или горепосочения имейл адрес. Това означава, че в бъдеще няма да продължаваме да извършваме обработката на личните данни, за които се отнася Вашето съгласие, и ще изтрием данните, освен ако не съществува законова причина да не го направим или законово задължение да запазим личните данни.

2.3 Портал за кандидатстване

По време на процеса на кандидатстване обработваме следните категории лични данни от вас

 • Основни данни (те включват например име, пол, дата на раждане),
 • Данни за контакт (това включва напр. сертификати, автобиография),
 • Данни за професионалното развитие и придобитите умения (включително напр. образование и обучение, професионален опит, допълнителни квалификации),
 • в случай на онлайн приложения, данни за използване и инвентаризация (това включва например IP адрес, име на файла, до който е осъществен достъп, дата и час на достъп, обем на прехвърлените данни, уведомление за успешен достъп, уеб браузър).

Всички лични данни се обработват единствено за следната цел:

 • започване, установявне, изпълнение и прекратяване на трудовото правоотношение
 • декларации и декларации, основани на правни задължения или разрешени по друг начин от закона
 • защита и прилагане на нашите легитимни интереси

Включени са правните основания за обработката на вашите данни:

 • Чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква б) от ОРЗД
 • чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД
 • Чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква е от ОРЗД

Ако сте предоставили „специални категории лични данни“, както е определено в чл. 9 от ОРЗД (напр. снимка, показваща етническия ви произход или зрението ви, информация за тежко увреждане, семейно положение), това се прави въз основа на вашето съгласие съгласно чл. 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД. Въпреки това бихме искали да оценяваме всички кандидати само въз основа на тяхната квалификация и затова молим, ако е възможно, тази информация да не се включва в заявлението.

Вашите данни ще бъдат предадени само на дружества от групата дружества, освен ако не сме законово задължени да предадем данните ви на други органи.

2.4 Изпълнение на договора

В изпълнение на договора ни с вас обработваме следните лични данни:

 • основни данни за клиента (титла, име, фамилия, електронен адрес, пощенски адрес, номер(а) на телефон и (когато е приложимо) на факс)
 • данни за договор
 • информация, необходима за установяване, упражняване или защита на права, когато действаме за вас.

Правното основание за обработката на личните ни данни е чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква б от ОРЗД. Личните данни се обработват, за да можем да Ви идентифицираме като клиент, за да можем да Ви предоставим подходящ правен съвет и да Ви представляваме, да водим кореспонденция с Вас, да издаваме фактури и да установяваме, упражняваме или защитаваме правни претенции.

Личните данни, събрани от нас, докато действаме за вас, се съхраняват до изтичането на законоустановения срок, през който адвокатите са длъжни да ги пазят, и след това се изтриват, освен ако не сме задължени съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД да ги съхраняваме за по-дълъг период от време по фискални и търговски съображения за съхранение и документиране или освен ако не сте дали съгласието си те да бъдат обработвани за по-дълъг период от време съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а от ОРЗД.

3. Предоставяне на лични данни

3.1 Споделяме вашата лична информация с  act legal правните кантори

 • ако сте поискали това и сте ни дали съгласието си
 • ако личните ви данни са необходими за изпълнение на заявката ви.
 • или за да предоставим услугата или информацията, която сте поискали, или за да организираме/управляваме събитие, за което сте се регистрирали.

В случаите, когато адвокатските кантори искат да използват личните ви данни за нови цели, те ще получат предварителното ви съгласие.

3.2 Ние няма да разкриваме Вашите лични данни на трети страни, различни от правните кантори, освен ако:

 • сте дали съгласието си за това съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД,
 • разкриването е необходимо съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е) от ОРЗД, за да се установят, упражнят или защитят правни претенции, и няма причина да се предполага, че имате по-висш и легитимен интерес от неразкриване на личните ви данни,
 • следва да има законово задължение за оповестяване съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД, или
 • допустими от закона и необходими за изпълнението на договорите с вас съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква б от ОРЗД.

Когато е необходимо съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква б от ОРЗД, за да управляваме отношенията ни с вас, вашите лични данни ще бъдат предадени на трети страни. Това включва по-специално предаването им на Вашите опоненти и техните представители (особено на техните адвокати), както и на съдилища и други публични органи за целите на кореспонденцията и с цел установяване, упражняване и защита на Вашите законни права.

Поверителността на адвоката не се засяга. В случай на лични данни, които са предмет на адвокатска тайна, те ще бъдат предадени на трети страни само по споразумение с вас.

Когато обработваме лични данни в трета държава (т.е. извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП)), когато това се прави при използване на услуги на трети страни или при разкриване или предаване на лични данни на трети страни, това се прави само за да изпълним нашите (пред)договорни задължения, с вашето съгласие, когато това се изисква по закон или когато имаме легитимен интерес да го направим. Освен ако не следва да има законово изключение, ще обработваме лични данни в трета държава само ако са налице специалните законови условия по чл. 44 и сл. ОРЗД са изпълнени.

Нотариалното задължение за конфиденциалност остава незасегнато. Що се отнася до данните, които са предмет на нотариалното задължение за опазване на тайната, те ще бъдат предавани на трети страни само със съгласието ви.

4. Права на субектите на данни

Имате право:

 • съгласно чл. 15 от ОРЗД, за да поискате информация за вашите лични данни, обработвани от нас. Можете конкретно да поискате информация относно целта на тази обработка, категориите съответни лични данни, категориите получатели, на които са разкрити или се разкриват вашите лични данни, и срока, за който се предвижда да бъдат съхранявани, относно съществуването на право на изменение, изтриване или ограничаване на тази обработка или на възражение, съществуването на право на обжалване, произхода на вашите лични данни, ако не са получени от нас, и относно съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и подробности за всяка значима информация;
 • съгласно чл. 16 от ОРЗД да изисква коригиране без ненужно забавяне на неточни лични данни, обработвани от нас, или допълване на обработваните от нас лични данни;
 • съгласно чл. 17 от ОРЗД да поиска изтриване на обработваните от нас лични данни без ненужно забавяне, освен ако обработването им не е необходимо за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация, за изпълнение на законово изискване, по причини от обществен интерес или за установяване, упражняване или защита на правни претенции;
 • съгласно чл. 18 от ОРЗД да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни, когато точността на личните данни се оспорва от Вас, обработването е незаконосъобразно и (едновременно с това) Вие се противопоставяте на изтриването на личните данни или когато ние повече не се нуждаем от данните, но Вие ги изисквате, за да установите, упражните или защитите правни претенции, или когато сте подали възражение срещу обработването съгласно чл. 21 ОТ ОРЗД;
 • съгласно чл. 20 от ОРЗД да получите личните си данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате данните да бъдат предадени на друг администратор на данни;
 • съгласно чл. 7, параграф 3 от ОРЗД да оттеглите съгласието си по всяко време. Това означава, че в бъдеще вече няма да имаме право да продължаваме обработката на личните данни, за които се отнася вашето съгласие, и
 • съгласно чл. 77 от ОРЗД да подадете жалба до надзорен орган. Обикновено можете да се обърнете към надзорния орган в държавата членка на ЕС, в която се намира обичайното ви местопребиваване, работното ви място, мястото на стопанска дейност или мястото, където се предполага, че е извършено нарушението на GDPR. Компетентният надзорен орган на нас е:

Комисарят на Хесен за защита на данните и свобода на информацията
Gustav-Stresemeann-Ring 1
65189 Висбаден
Телефон: 0611-1408-0

5. Право на възражение

Когато Вашите лични данни се обработват за целите на легитимните интереси съгласно чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква е от ОРЗД, имате право съгласно чл. 21 от ОРЗД да възразите срещу обработването на Вашите лични данни на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, или когато възражението е свързано с директен маркетинг. В последния случай разполагате с общо право на възражение, което ще бъде приложено от нас, без да е необходимо да се посочва конкретна ситуация.

Ако желаете да упражните правото си на възражение или да поискате коригиране, любезно ви молим да ни изпратите имейл на посочения по-горе имейл адрес.

6. Сигурност на данните

Когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме метода SSL (Secure Socket Layer) в комбинация с най-високото ниво на криптиране, което се поддържа от вашия браузър. Обикновено това е 256-битово криптиране. Ако браузърът ви не поддържа 256-битово криптиране, ще прибегнем до 128-битова технология v3. Можете да проверите дали дадена страница от нашия уебсайт се предава криптирано от затворената форма на показване на иконата на ключа или катинара в долната лента за състоянието на вашия браузър.

Освен това прилагаме подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да предпазим Вашите лични данни от случайно или умишлено манипулиране, пълна или частична загуба, унищожаване или достъп на неупълномощени трети страни. Нашите мерки за сигурност непрекъснато се усъвършенстват в съответствие с технологичния прогрес.

7. Бисквитки

Бисквитките са малки, прости текстови файлове, които вашият компютър или мобилно устройство съхранява, когато използвате нашия уебсайт. Тъй като гарантираме неприкосновеността на личния Ви живот и искаме да подобрим удобството на Вашето посещение или посещения на нашия уебсайт, смятаме, че е важно да знаете защо използваме бисквитки. Чрез настройката на „бисквитките“ не се налага да въвеждате отново и отново една и съща информация и можете например да попълните автобиографията си на по-късна дата. Те също така ни помагат да разберем как използвате уебсайта и как можем да го направим по-удобен за ползване. Бисквитките (от трети страни) се използват и за маркетингови цели или за анализ.

Разграничават се сесийни „бисквитки“, които се изтриват веднага след затваряне на браузъра, и постоянни „бисквитки“, които се съхраняват след приключване на отделната сесия. По отношение на тяхната функция се прави разграничение между бисквитките:

 • Технически бисквитки: те са от съществено значение за навигацията в уебсайта, използването на основни функции и осигуряването на сигурността на уебсайта; те не събират информация за вас за маркетингови цели, нито записват кои уебсайтове сте посетили;
 • Бисквитки за ефективност: Те събират информация за това как използвате нашия уебсайт, кои страници посещавате и например дали се появяват грешки по време на използването на уебсайта; те не събират никаква информация, която би могла да ви идентифицира – цялата събрана информация е анонимна и се използва само за подобряване на нашия уебсайт и за установяване на интересите на потребителите на нашия уебсайт;
 • Бисквитки за реклама и насочване: Те се използват, за да се предостави на потребителя на уебсайта персонализирана реклама на уебсайта или на оферти на трети страни и да се измери ефективността на тези оферти; рекламните и таргетиращите бисквитки се съхраняват за максимум 13 месеца;
 • Бисквитки за споделяне: Те се използват за подобряване на интерактивността на нашия уебсайт с други услуги (напр. социални мрежи); бисквитките за споделяне се съхраняват за максимум 13 месеца.

Всяко използване на „бисквитки“, което не е абсолютно необходимо от техническа гледна точка, представлява обработване на лични данни, което е разрешено само с изричното и активно съгласие на потребителя в съответствие с чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД. Това се отнася по-специално за използването на бисквитки за реклама, насочване или споделяне. Освен това ще предадем личните данни на потребителя, обработвани чрез бисквитки, на трети страни само ако сте дали изричното си съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква а) от ОРЗД.

 • Настройки и правила за бисквитките: За повече информация относно това кои бисквитки използваме и как можете да управлявате настройките си за бисквитки и да деактивирате определени видове проследяване, моля, вижте нашата политика за бисквитките.

8. Специфични за страната характеристики

8.1 Австрия

За формите на директна електронна реклама извън обхвата на приложение на член 107, параграф 3 от австрийския Закон за далекосъобщенията (напр. реклама на лица, които не са клиенти; реклама на клиенти за стоки/услуги на трети страни), ние ще обработваме Вашите данни само ако сте дали изричното си съгласие за обработката на Вашите данни (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД). Ако обработваме Вашите данни въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите това съгласие по всяко време по електронна поща на адрес vienna@actlegal-wmwp.com или по пощата на адрес Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, A-1030 Vienna. Това не засяга законосъобразността на обработката на данни, извършена до този момент (чл. 7, ал. 3 от ОРЗД). Ако въпреки задължението ни да обработваме Вашите данни законосъобразно, противно на очакванията, настъпи нарушение на правото Ви на законосъобразно обработване на Вашите данни, моля, свържете се с нас по пощата или по електронна поща, за да се запознаем с Вашите опасения и да ги разрешим.

Ще съхраняваме вашите данни само толкова дълго, колкото е необходимо за целите, за които сме ги събрали:

 • По съображения на данъчното законодателство обикновено съхраняваме договори и други документи, както и свързаната с тях кореспонденция от договорните ни отношения за период от десет години.
 • Законът изисква от нас да съхраняваме досиета от мандати в продължение на пет години след прекратяване на мандата; в отделни случаи, като например за предявяване и защита на правни претенции, съхраняваме тези досиета до 30 години след прекратяване на мандата.

Ще останете в нашия списък за изпращане на бюлетини, докато не се отпишете от него.

Данните за кандидати, които не са наети, се изтриват след девет месеца, освен ако не поискаме съгласието им да запазим данните. За наетите кандидати се прилага нашата вътрешна информация за защита на данните на служителите, която може да бъде поискана в процеса на кандидатстване.

8.2 Република Чехия

Личните данни, които събираме за целите на изпълнението на договора, се съхраняват в продължение на 5 години след края на календарната година, в която е прекратен договорът с клиента, след което се изтриват, освен ако не сме получили съгласие за по-дълго съхранение в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД поради задължения за запазване и документиране по данъчното и търговското право в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а от ОРЗД.

8.3 Германия

Ако личните ви данни се събират в резултат на нашата нотариална дейност, лицето, отговорно за обработката на лични данни по смисъла на чл. 4 № 7 от ОРЗД е адвокатът и нотариус д-р Марко Льоше, Zeppelinallee 77 | 60487 Франкфурт на Майн | E-mail: frankfurt@actlegal-act.com | Телефон: +49 69 2470970.

С длъжностното лице по защита на данните по нотариални дела на нотариуса д-р Марко Льоше може да се свържете на посочения по-горе адрес, както и на имейл адреса datenschutz@actlegal-act.com | Телефон: +49 69 2470970.

Предаването на вашите лични данни, които са били взети в контекста на нотариалната дейност, и доколкото става въпрос за лични данни, които са предмет на нотариална тайна, предаването им на трети страни се извършва само със съгласието ви. Нотариалното задължение за поверителност остава незасегнато.

Освен ако не установим трудово правоотношение с вас, вашите данни за кандидатстване ще бъдат съхранявани от нас до 6 месеца след края на процеса на кандидатстване, след което ще бъдат изтрити.

Личните данни, които събираме за целите на изпълнението на договора, се съхраняват в продължение на 6 години след края на календарната година, в която е прекратен договорът с клиента, след което се изтриват, освен ако не сме получили съгласие за по-дълго съхранение в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД поради задължения за запазване и документиране по данъчното и търговското право в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а от ОРЗД.

8.4 Унгария

Личните данни, които събираме за целите на изпълнението на договора, се съхраняват в продължение на 5 години след прекратяването на ангажимента или, в случай на електронна форма на документ, в продължение на 10 години, а в случай на документи – в продължение на 10 години; след това данните се изтриват, освен ако не сме дали съгласие за по-дълго съхранение в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква в) от ОРЗД поради задължения за запазване и документиране в съответствие с данъчното и търговското право в съответствие с чл. 6, ал. 1, изречение 1, буква а от ОРЗД.

Освен ако не установим трудово правоотношение с вас, вашите данни за кандидатстване ще бъдат съхранявани от нас до 6 месеца след приключване на процеса на кандидатстване и след това ще бъдат изтрити, освен ако не сме дали съгласие да съхраняваме данните за кандидатстване. В такъв случай данните от заявлението ще се съхраняват до оттегляне на съгласието. За наетите кандидати се прилага нашата вътрешна информация за защита на данните на служителите.

8.5 Италия

Личните данни, обработвани за горепосочените цели, се съхраняват за срока на изпълнение на задачата, а впоследствие – докато професионалистът подлежи на задължения за съхранение за данъчни или други цели, както е предвидено в закон или подзаконов акт. Личните данни на кандидатите се съхраняват за максимален срок от 24 месеца от датата на получаване на автобиографията, след което личните данни се изтриват.

8.6 Холандия

Съхраняваме данните толкова дълго, колкото е необходимо, за да предоставим заявената от вас услуга. Изключение се прилага за данните, които трябва да съхраняваме за по-дълъг период, тъй като сме задължени да го правим по закон. Ние следваме насоките на Холандската адвокатска колегия по отношение на съхранението на файлове, които съхраняваме за период от 20 години. Можете да получите достъп до личните си данни и да поискате тяхното коригиране или изтриване. Можете да направите това, като изпратите имейл на адрес amsterdam@actlegal-fort.com.

8.7 Полша

По отношение на всички лични данни, предоставени на act Poland, администратор на данни ще бъде act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p., със седалище във Варшава, на адрес: Chmielna 73, 00-801 Варшава, тел: +48 22 420 59 59, електронна поща: warsaw@actlegal-bsww.com. Вашите лични данни ще бъдат обработвани предимно с цел да се отговори на Вашите запитвания, т.е. за целите на законните интереси, преследвани от администратора (член 6, раздел 1, буква е) от ОРЗД). Вашите лични данни ще бъдат съхранявани от администратора за период от [●]. Ако личните данни се обработват за маркетингови цели, правното основание за тази обработка е съгласието на субекта на данните (член 6, раздел 1, буква а) от ОРЗД). В такъв случай Вашите лични данни ще бъдат обработвани не по-дълго от това до оттеглянето на съгласието. Като общо правило личните данни няма да бъдат предавани на трети страни. Въпреки това някои лични данни могат да бъдат предадени на физически или юридически лица, които предоставят технически или маркетингови услуги за администратора. Субектите на данни имат право да поискат от администратора достъп до и коригиране или изтриване на личните данни, или ограничаване на обработката. Ако обработването се основава на съгласие, субектите на данни имат право да оттеглят това съгласие по всяко време. Такова оттегляне не засяга съответствието на обработката преди датата на оттегляне. Ако обработването се основава на законни интереси, преследвани от администратора, субектите на данни имат право да възразят срещу такова обработване. Освен това субектите на данни имат право да подадат жалба до надзорния орган, т.е. до председателя на Службата за защита на конкуренцията и потребителите. Предоставянето на каквито и да било лични данни е доброволно.

8.8 Румъния

8.9 Словакия

Вашите лични данни ще се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо за обработката на лични данни. Когато съхраняваме лични данни, спазваме препоръчителните срокове за съхранение съгласно Резолюция на председателството на Словашката адвокатска колегия № 29/11/2011, напр.:

 • адвокатите съхраняват книгата за пощенските записи относно входящата и изходящата кореспонденция в продължение на десет години, считано от датата на получаване или изпращане на последния документ;
 • адвокатите съхраняват инвентарния списък в продължение на десет години, считано от датата на изготвянето му;
 • досието на клиента се съхранява в продължение на десет години, считано от деня, в който са изпълнени всички условия за съхраняване на досието в архива.

Адвокатите се подчиняват на професионалните правила, уреждащи задълженията на адвокатите съгласно Закона за адвокатурата. Съгласно тези правила сроковете за съхранение се удължават или се забранява унищожаването на документи, в случай че са налице разбираеми причини, напр:

 • досието на клиента съдържа оригинали на документи, които са били предадени на адвоката;
 • файловите протоколи на клиента и списъка с клиенти;
 • документи, които се предават на Държавния архив;
 • забранява се унищожаването на досиета на клиента в случай на съдебно производство, административно производство, производство, водено от правораздавателни органи, производство, водено от адвокатската колегия, в случай че това производство се отнася до действие или бездействие на адвоката при предоставяне на правна помощ по дело на клиента и въпросът е свързан със съдържанието на досието на клиента.

Ако личните данни се отнасят до клиент (независимо дали клиентът е юридическо или физическо лице), правото на достъп до данните или правото на преносимост на данните не може да бъде упражнено от други лица поради задължението ни да поддържаме поверителност и във връзка с член 15, параграф 4 от ОРЗД, член 20, параграф 4 от ОРЗД и член 18, параграф 8 от Закона за адвокатурата: „Адвокатът не е длъжен да предоставя информация за обработването на лични данни, да предоставя достъп или преносимост на лични данни по силата на отделен нормативен акт, ако това би могло да доведе до нарушаване на задължението за поверителност на адвоката.“

8.10 България

Личните данни, обработвани за горепосочените цели, се съхраняват за срока на изпълнение на задачата, а впоследствие – докато професионалистът подлежи на задължения за съхранение за данъчни или други цели, както е предвидено в закон или подзаконов акт. Личните данни на кандидатите се съхраняват за максимален срок от 24 месеца от датата на получаване на автобиографията, след което личните данни се изтриват.