act legal

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážíme si toho, že jste navštívili naše internetové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je velice důležitá, a proto si dovolujeme informovat Vás o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, jak je zpracováváme a za jakým účelem tak činíme.

1. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

Strana odpovědná za kontrolu zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR [obecné nařízení o ochraně osobních údajů] je

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt nad Mohanem | Email: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

Zmocněnce pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat na výše uvedené poštovní adrese, prostřednictvím e-mailové adresy datenschutz@actlegal-act.com nebo na telefonním čísle +49 69 24 70 97-0.

Jestliže poskytnete své osobní údaje přímo konkrétní advokátní kanceláři (např. při registraci odběru newsletteru, zaslání přihlášky do výběrového řízení nebo při vyplnění kontaktního formuláře), je tato advokátní kancelář správcem údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR. Další informace o jednotlivých advokátních kancelářích včetně jejich kontaktních údajů naleznete v tiráži („ACT advokátní kanceláře“).

ACT Legal Service Company neposkytuje žádné služby. Vechny služby jsou poskytovány pouze konkrétními advokátními kancelářemi.

2. Účely a právní důvod zpracování osobních údajů

2.1 Navštěvování našich internetových stránek

Při navštěvování našich internetových stránek www.actlegal.com, prohlížeč, který používáte, automaticky odešle informace na náš server. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. protokolovém souboru. Následující informace se zaznamenávají a uchovávají do té doby, než se automaticky odstraní:

 • IP adresa
 • Datum a čas požadavku
 • Časové pásmo v porovnání s Greenwichským časem (GMT)
 • Obsah žádosti (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód HTTP
 • Přenesený objem dat
 • Internetová stránka, ze které požadavek vychází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho rozhraní
 • Jazyk softwaru prohlížeče a jeho verze.

Výše uvedená data zpracováváme pro administrativní účely a dále proto, abychom zajistili plynulé nastavení připojení, uživatelsky přívětivé prostředí našich internetových stránek, zaručili bezpečnost sítě a informací a mohli analyzovat zabezpečení a stabilitu systému.

Zákonnost zpracovávání osobních údajů je založena na čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů zpracování osobních údajů. Osobní údaje nepoužíváme k dovozování závěrů o Vás jako jednotlivci.

Na našich internetových stránkách používáme také soubory cookies a další monitorovací služby. Více podrobností naleznete v odstavcích 7 tohoto prohlášení o zpracování osobních údajů.

2.2 Přihlášení k odběru našeho newsletteru | publikací | pozvánek

Pokud jste souhlasili se zasíláním našeho newsletteru, publikací či pozvánek na naše akce a dalších informací, které se Vás týkají dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, použijeme Vaše jméno a e-mailovou adresu, abychom Vám mohli takové informace elektronicky zasílat.

Svůj souhlas se zasíláním newsletterů a jiných informací dle předchozí věty můžete kdykoli a s účinky do budoucna odvolat. K tomu můžete použít odkaz na konci kteréhokoli newsletteru, případně výše uvedenou e-mailovou adresu pověřence pro ochranu osobních údajů. Toto znamená, že v budoucnu již nebudeme pokračovat v jakémkoli zpracování osobních údajů, na které se vztahoval Váš souhlas, a tyto údaje smažeme.

2.3 Registrační portál

Přihlásíte-li se u nás online prostřednictvím našeho registračního portálu a dobrovolně nám za tímto účelem poskytnete osobní údaje, děje se tak na základě Vašeho souhlasu dle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR). Osobní údaje, které takto poskytnete, používáme ke zpracování Vaší žádosti a ke kontaktování Vaší osoby. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinky do budoucna. K tomuto prosím použijte výše uvedenou e-mailovou pověřence pro ochranu osobních údajů nebo poštovní adresu správce. Po odvolání souhlasu již nebudeme Vaše osobní údaje poskytnuté v rámci registrace zpracovávat a smažeme je.

2.4 Plnění smlouvy

Při plnění smlouvy s Vámi zpracováváme následující osobní údaje:

 • kmenové údaje klienta (titul, jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefonní a (případně) faxová číslo (čísla)
 • údaje o smlouvě
 • informace potřebné k určení, výkonu a obhajobě práv, když za vás jednáme.

Právním základem našeho zpracování osobních údajů je zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Osobní údaje jsou zpracovávány tak, abychom Vás mohli identifikovat jako klienta, abychom Vám mohli poskytovat odpovídající právní poradenství a zastupovat Vás, obesílat Vás, vystavovat faktury a určit, vykonat jakékoli právní nároky.

Osobní údaje, které jsme shromáždili při zastupování Vaší osoby, budou uloženy až do uplynutí zákonné doby, během níž jsou advokáti povinni je uchovávat (5 let ode dne, kdy bylo poskytování právních služeb ukončeno, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak), a poté budou smazány, nebudeme-li podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR povinni je uchovávat déle, a to z důvodu zákonné povinnosti archivace dokumentace, nebo pokud jste souhlasili s jejich dalšímu zpracování podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR anebo nebudeme-li mít oprávněný zájem na jejich zpracování po dobu trvání promlčecích lhůt pro případ možného sporu souvisejícího s plněním smlouvy.

3. Zveřejnění osobních údajů

3.1 Vaše osobní údaje sdílíme se společnosti aliance act legal:

 • pokud jste o to požádali a dali jste nám k tomu souhlas
 • pokud budou Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění Vašeho požadavku
 • nebo za účelem poskytnutí služby nebo informací, které jste požadovali, nebo za účelem organizace akce, na kterou jste se registrovali.

V případě, že by společnosti aliance act legal chtěly využít Vaše osobní údaje pro jiné účely, požádají nejprve o Váš souhlas.

3.2. Vaše osobní údaje nebudeme poskytovat jiným třetím stranám než společnostem aliance act legal, pokud:

 • jste nám k tomu dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • zpřístupnění je nutné podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR za účelem určení, uplatnění nebo obhajoby právních nároků a nelze předpokládat, že máte naléhavý a oprávněný zájem na nezveřejnění Vašich osobních údajů,
 • bude existovat zákonná povinnost pro zpřístupnění či zveřejnění osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, nebo
 • to připustí zákon a je to nezbytné pro splnění smluv uzavřených s Vámi, a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

V případě potřeby mohou být ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR za účelem správy klientského vztahu Vaše osobní údaje předány třetím stranám. To zahrnuje zejména předání údajů Vaší protistraně a jejím zástupcům (zejména advokátům), jakož i soudům a jiným orgánům veřejné moci pro účely doručování a také za účelem určení, výkonu a obhajoby Vašich práv.

Advokátní tajemství tímto není dotčeno. V případě údajů podléhajících advokátnímu tajemství budou tyto údaje předány třetím straně pouze po udělení Vašeho výslovného souhlasu, ledaže zákon stanoví jinak.

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. nečlenská země Evropské Unie (EU) nebo Evropského hospodářského prostoru (EHP), k čemuž může docházet při používání služeb třetích stran nebo při zpřístupňování nebo předávání údajů třetím stranám, bude tak provedeno, pouze za účelem plnění našich (před) smluvních povinností, pokud tak vyžaduje zákon nebo pokud na tom máme oprávněný zájem. Nebude-li zákonem stanoveno jinak, budeme údaje ve třetí zemi zpracovávat pouze při naplnění zvláštních podmínek v čl. 44 a násl. GDPR.

4. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • podle čl. 15 GDPR mj. zažádat o potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje a dále o informace o účelu takového zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou Vaše údaje zpřístupněny, a době, po kterou mají být zpracovány, dále o existenci práva na opravu, výmaz nebo omezení takového zpracování nebo vznesení námitky, právu podat stížnost k dozorovému úřadu, požadovat informaci o zdroji Vašich údajů, pokud tyto nebyly získány přímo od Vás a o skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a dále podrobnosti o všech důležitých informacích;
 • podle čl. 16 GDPR mj. požadovat bez zbytečného odkladu opravu nepřesných nebo doplnění zpracovávaných osobních údajů;
 • podle čl. 17 GDPR mj. požadovat vymazání námi zpracovávaných osobních údajů, pokud není jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu slova a svobodný přístup k informacím, za účelem splnění právní povinnosti, pro důvody veřejného zájmu či za účelem určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků;
 • podle čl. 18 GDPR mj. požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte přesnost osobních údajů, zpracování je protiprávní a současně odmítáte jejich vymazání nebo pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • podle čl. 20 GDPR mj. získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat jejich předání jinému správci osobních údajů;
 • podle čl. 7 odst. 3 GDPR mj. kdykoli odvolat Váš souhlas. To znamená, že v budoucnu již nebudeme moci pokračovat ve zpracování osobních údajů, na které se vztahuje Váš souhlas, a
 • podle čl. 77 GDPR podat stížnost k dozorovému úřadu. V zásadě můžete kontaktovat dozorový úřad v členském státě, kde máte obvyklé bydliště, v místě, kde pracujete či kde podnikáte nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení GDPR nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení GDPR.

Příslušným dozorovým orgánem je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit Gustav-Stresemann-Ring 1 65189 Wiesbaden
Tel: 0611- 1408-0
E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

5. Právo vznést námitku

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, máte právo podle čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka zaměřena na zpracování osobních údajů v souvislosti s přímým marketingem. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, máte právo vznést námitku kdykoli a bez toho aniž byste museli Vaši konkrétní situaci specifikovat.

Pokud si přejete uplatnit své právo vznést námitku nebo požádat o opravu, zdvořile Vás žádáme o zaslání e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu.

6. Bezpečnost dat

Při návštěvě našich internetových stránek používáme metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování, kterou Váš prohlížeč podporuje. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, využijeme 128bitovou technologii v3. To, zda je konkrétní stránka na naší webové stránce přenášena šifrovaně, můžete vidět ze zobrazení ikonky klíče nebo zavřeného zámku ve spodní liště Vašeho prohlížeče.

Rovněž uplatňujeme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně Vašich dat před neúmyslnou nebo úmyslnou dispozicí, úplnou nebo částečnou ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým pokrokem.

7. Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé, jednoduché textové soubory, které Váš počítač nebo mobilní zařízení ukládá, když používáte naše internetové stránky. Protože Vám zaručujeme Vaše soukromí a chceme zlepšit uživatelskou zkušenost při návštěvě nebo návštěvách našich internetových stránek, myslíme si, že je důležité, abyste věděli, proč používáme soubory cookies. Díky nastavení souborů cookies tak nemusíte znovu a znovu zadávat stejné informace, a tak můžete, například, svůj životopis vyplnit i později. Soubory cookies nám také pomáhají porozumět tomu, jak používáte naše internetové stránky a jak můžeme naše stránky učinit uživatelsky přívětivějšími. Soubory cookies (od třetích stran) se také používají pro marketingové nebo analytické účely.

Rozlišují se soubory cookies pro konkrétní relaci, které se vymažou, jakmile zavřete prohlížeč, a trvalé soubory cookies, které se ukládají mimo jednotlivé relace. S ohledem na jejich funkci se rozlišuje mezi soubory cookies:

 • Technické soubory cookies: Jsou nezbytné pro navigaci na internetových stránkách, používání základních funkcí a zajištění bezpečnosti internetových stránek; neshromažďují informace o uživatelích pro marketingové účely ani nezaznamenávají, které webové stránky uživatelé navštívili;
 • Výkonové soubory cookies: Shromažďují informace o tom, jak uživatelé používají naše internetové stránky, které stránky navštěvují, a, například, informace o tom, zda během používání internetových stránek dochází k chybám; tyto cookies neshromažďují žádné informace, které by mohly uživatele identifikovat – všechny shromážděné informace jsou anonymní a slouží pouze k vylepšení našich internetových stránek a ke zjištění, zájmů uživatelů našich internetových stránek;
 • Reklamní a cílené soubory cookies: Používají se k zobrazování relevantní reklamy uživateli na internetových stránkách nebo nabídkám třetích stran a k analýze účinnosti těchto nabídek; reklamní a cílené soubory cookies se ukládají po dobu nejvýše 13 měsíců;
 • Sdílené soubory cookies: Používají se ke zlepšení spolupráce našich internetových stránek s jinými službami (např. sociálními sítěmi); sdílené soubory cookies se ukládají po dobu nejvýše 13 měsíců.

Jakékoli použití souborů cookies, které není naprosto nezbytné, představuje zpracování osobních údajů, které je povoleno pouze s výslovným a platným souhlasem uživatele v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To platí zejména pro používání reklam, cílení nebo sdílení cookies. Nad rámec toho, zpracovávané osobní údaje uživatele skrze soubory cookies předáme třetím stranám pouze pokud jste k tomu udělili výslovný souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

 • Nastavení a zásady užívání souborů cookies: Pro další informace o tom, které soubory cookies používáme a jak můžete spravovat nastavení souborů cookies a deaktivovat určité typy monitorování, prosíme navštivte naše zásady pro používání souborů cookies.

8. Lokální specifika

8.1 Rakousko

Za účelem přímého online marketingu mimo rámec uplatnění § 107 odst. 3 rakouského zákona o telekomunikacích (např. nabídky osobám, které nejsou stávajícími zákazníky, nabídky zboží nebo služeb třetích stran stávajícím zákazníkům) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje pouze v případě, že nám dáte souhlas s jejich zpracováním tímto způsobem (dle čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR). Budeme-li zpracovávat Vaše osobní údaje na základě souhlasu, máte právo vzít udělený souhlas kdykoliv zpět prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu vienna@actlegal-wmwp.com nebo dopisem zaslaným na adresu Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, A-1030 Vídeň. Zpětvzetí souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů provedené před zpětvzetím souhlasu (dle čl. 7 odst. 3 nařízení GDPR). Pokud by navzdory naší povinnosti zákonně zpracovávat Vaše údaje došlo k porušení Vašeho práva na zákonné zpracování Vašich údajů v rozporu s očekáváním, kontaktujte nás poštou nebo e-mailem.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po nutnou dobu a za níže uvedeným účelem:

 • Za účelem plnění zákonných povinností uložených daňovými předpisy uchováváme smlouvy a další související dokumenty, jako je např. písemná komunikace týkající se smluvního vztahu, po dobu 10 let. •
 • Jsme ze zákona povinni uchovávat spisy týkající se právního zastoupení po dobu 5 let po ukončení zastoupení; ve výjimečných případech, jako například za účelem uplatnění a obrany právních nároků, uchováváme takové spisy až po dobu 30 let po ukončení zastoupení.

Budeme Vám zasílat náš newsletter, pokud nepožádáte o zrušení jeho zasílání.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání nebo spolupráci, se kterými nebyl uzavřen pracovní nebo jiný poměr, budou smazány po uplynutí 9 měsíců, pokud neobdržíme souhlas s jejich uchováním. Osobní údaje přijatých uchazečů budou zpracovávány stejně jako osobní údaje našich zaměstnanců. Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců poskytneme na vyžádání uchazeče již v průběhu výběrového řízení.

8.2 Česká republika

Osobní údaje, které jsme shromáždili při zastupování Vaší osoby, budou uloženy až do uplynutí zákonné doby, během níž jsou advokáti povinni je uchovávat (5 let ode dne, kdy bylo poskytování právních služeb ukončeno, pokud právní nebo zvláštní stavovský předpis nestanoví jinak), a poté budou smazány, nebudeme-li podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR povinni je uchovávat déle, a to z důvodu zákonné povinnosti archivace dokumentace, nebo pokud jste souhlasili s jejich dalším zpracováním podle článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR anebo nebudeme-li mít oprávněný zájem na jejich zpracování po dobu trvání promlčecích lhůt pro případ možného sporu souvisejícího s plněním smlouvy.

8.3 Německo

Budou-li Vaše osobní údaje shromažďovány v rámci naší notářské činnosti, je osobou odpovědnou za zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení GDPR právník a notář Dr. Marco Loesche, se sídlem Zeppelinallee 77, 60487 Frankfurt nad Mohanem, e-mail: frankfurt@actlegal-act.com, telefonní číslo +49 69 2470970.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů v notářských věcech je notář Dr. Marco Loesche. Můžete jej kontaktovat na výše uvedené adrese nebo na e-mailové adrese datenschutz@actlegal-act.com, nebo telefonním čísle +49 69 2470970.

Veškeré předávání osobních údajů získaných v souvislosti s poskytováním notářských služeb, jedná-li se o informace podléhající notářskému tajemství, budou předány třetím stranám jenom po dohodě s Vámi. Notářská povinnost mlčenlivosti však trvá i nadále.

Pokud s Vámi neuzavřeme pracovní poměr, budou Vaše osobní údaje uchovány jen po dobu 6 měsíců po skončení výběrového řízení a poté budou smazány.

Osobní údaje, které zpracováváme za účelem plnění smlouvy, budou uchovány po dobu 6 let po skončení kalendářního roku, ve kterém byl smluvní vztah ukončen, a následně budou smazány. Výjimkou jsou pak případy, kdy jsme si ujednali delší uchování dle čl. 6 odst. 1 věta první písm. c) nařízení GDPR s ohledem na právní předpisy daňového a obchodního práva a dokumentační povinnost v souladu s čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) nařízení GDPR.

8.4 Maďarsko

Osobní údaje, které zpracováváme za účelem splnění smlouvy, budou uchovány po dobu 5 let po skončení závazku, osobní údaje obsažené v elektronických dokumentech po dobu 10 let a osobní údaje obsažené v dokumentech podepsaných dvěma stranami po dobu 10 let; osobní údaje budou následně smazány, pokud nebudeme mít souhlas k delšímu uchování dle čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR, nebo nebude takové uchování nezbytné s ohledem na zákonnou povinnost vyplývající z právních předpisů z oblasti daňového nebo obchodního práva stanovujících povinnost uchování dokumentů, a to dle čl. 6 odst. 1 věty první písm. c) nařízení GDPR.

Neuzavřeme-li s Vámi pracovní poměr, budeme Vaše osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od skončení výběrového řízení, a tyto následně smažeme, pokud nám neudělíte souhlas s uchováním Vašich osobních údajů po delší dobu. V takovém případě budou Vaše osobní údaje uchovány až do zpětvzetí uděleného souhlasu. Pokud dojde k uzavření pracovního poměru, uplatní se pravidla pro zpracování osobních údajů pro zaměstnance.

8.5 Itálie

Osobní údaje zpracovávané za výše uvedenými účely budou uchovány po dobu trvání výběrového řízení, a následně po dobu, po kterou bude uchazeč subjektem podléhajícím povinnosti k uchovávání dat pro daňové a jiné účely, jak stanovuje zákon nebo nařízení. Osobní údaje uchazečů jsou uchovány po dobu maximálně 24 měsíců od doručení životopisu, a po uplynutí této doby budou smazány.

8.6 Nizozemsko

Osobní údaje zpracováváme jen po dobu nutnou k poskytnutí požadované služby s výjimkou osobních údajů, které s ohledem na zákonné stanovené povinnosti musíme zpracovávat po delší dobu. Pokud jde o dobu uchování klientských spisů, řídíme se doporučením Holandské advokátní komory, a klientské spisy uchováváme po dobu 20 let. Můžete požadovat opravu nebo smazání Vašich osobních údajů a můžete tak učinit zasláním e-mailové zprávy na adresu amsterdam@actlegal-fort.com.

8.7 Polsko

Správcem všech osobních údajů poskytnutých act Poland je společnost Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy spółka komandytowa, se sídlem ve Varšavě, Chmielna 73, 00-801 Varšava, tel: +48 22 420 59 59, e-mail: warsaw@actlegal-bsww.com. Vaše osobní údaje budou zpracovávány především za účelem odpovědi na vaše dotazy, tj. pro účely oprávněných zájmů sledovaných správcem (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Vaše osobní údaje budou správcem uloženy po dobu [●]. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro marketingové účely, právním základem pro takové zpracování je souhlas vlastníka údajů (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR). V takovém případě budou Vaše osobní údaje zpracovávány, do té doby, než bude Váš souhlas odvolán. Obecně platí, že osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Některé osobní údaje však mohou být předány jednotlivcům nebo subjektům poskytujícím technické nebo marketingové služby pro správce. Vlastníci údajů mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům a mohou požadovat jejich úpravu nebo výmaz. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, mají vlastníci údajů právo tento souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání však nemá žádný vliv na zpracování osobních údajů v období před odvoláním souhlasu. Pokud je zpracování založeno na oprávněných zájmech sledovaných správcem, mají vlastníci údajů právo vznést proti takovému zpracování námitku. Vlastníci údajů jsou dále oprávněni podat stížnost u dozorového úřadu, tj. u Prezidenta Úřadu pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele. Poskytování jakýchkoli osobních údajů je dobrovolné.

8.8 Rumunsko

8.9 Slovensko

Vaše osobní údaje budou uchovány po dobu nutnou k jejich zpracování. Při uchovávání osobních údajů dodržujeme doporučené doby uchování v souladu s usnesením představenstva Slovenské advokátní komory číslo 29/11/2011, např.:

 • knihu přijaté a odeslané pošty advokát uchovává po dobu 10 let od přijetí nebo odeslání poslední zásilky zapsané v knize;
 • inventární seznam udržuje advokát po dobu 10 let od jeho sepsání;
 • klientský spis je uchován po dobu 10 let ode dne splnění veškerých podmínek pro uložení klientského spisu do archivu.

Advokáti jsou subjekty podléhající profesním předpisům, jež upravují povinnosti advokátů dle zákona o advokacii. Dle těchto předpisů může být doba uchování prodloužena, nebo může být zničení dokumentů zakázáno, a to v odůvodněných případech, jako např.:

 • pokud klientský spis obsahuje originály dokumentů, které byly předány advokátovi;
 • není možné skartovat protokoly klientských spisů, ani jmenný seznam klientských spisů;
 • není možné skartovat dokumenty, které je advokát povinen odevzdat státnímu archivu;
 • není možné skartovat klientský spis, pokud je vedené jakékoliv řízení před soudem, orgánem státní správy, orgány činnými v trestním řízení, Slovenskou advokátní komorou, které obsahově souvisí s obsahem klientského spisu, anebo předmětem kterých bylo jednání nebo opomenutí advokáta při poskytování právní služby v dané věci klientovi.

Pokud se osobní údaje vztahují ke klientovi (nehledě na to, jestli je klientem právnická, nebo fyzická osoba), právo na přístup k osobním údajům nebo právo na přenositelnost nemůže být uplatněno jinou osobou s ohledem na povinnost zachovat mlčenlivost dle článku 15 odst. 4 a článku 20 odst. 4 nařízení GDPR a § 18 odst. 8 zákona o advokacii: „Advokát není povinen poskytovat informace o zpracování osobních údajů, zpřístupnit osobní údaje nebo je umožnit přenositelnost osobních údajů dle zvláštní právní úpravy, pokud by to mohlo vést k porušení povinnosti advokátní mlčenlivosti.“