act legal

Polityka prywatności

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony. Ochrony danych osobowych jest dla nas bardzo istotnym zagadnieniem. Poniżej zamieszczamy informacje na temat tego, jakie dane gromadzimy, w jaki sposób je przetwarzamy i dla jakich celów. Niniejsza polityka prywatności znajduje zastosowanie do wszystkich naszych kancelarii, z zastrzeżeniem różnic i odstępstw dotyczących poszczególnych krajów (art. 8).

1. Administrator danych i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest:

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt nad Menem | E-mail: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się na adres korespondencyjny podany powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: datenschutz@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

W przypadku, gdy dane przesyłane są bezpośrednio do poszczególnych kancelarii („Kancelarie ACT” )(np. subskrypcja newslettera, odpowiedzi na ogłoszenia rekrutacyjne, formularz kontaktowy, publikacje), administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest dana Kancelaria ACT. Dalsze informacje na temat poszczególnych Kancelarii ACT, wraz z danymi kontaktowymi, można znaleźć w zakładce Imprint.

ACT Legal Service Company nie świadczy żadnych usług na rzecz klientów. Usługi takie realizowane są wyłącznie przez Kancelarie ACT.

2. Cele przetwarzania danych osobowych i ramy prawne

2.1 Odwiedzanie strony

W przypadku uzyskania dostępu do naszej strony www.actlegal.com, przeglądarka automatycznie prześle informacje do serwera strony. Informacje przechowywane są tymczasowo w tzw. pliku dziennika. Następujące dane są przechowywane i przetwarzane do czasu ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP,
 • data i godzina uzyskania dostępu,
 • różnica strefy czasowej w stosunku do GMT,
 • treść żądania dostępu (określona strona),
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • ilość przekazywanych danych,
 • strona, z której przesłano żądanie,
 • przeglądarka,
 • system operacyjny i interfejs,
 • język i wersja oprogramowania strony.

Przetwarzamy powyższe dane w celu zapewnienia odpowiedniej konfiguracji połączenia oraz możliwości wygodnego korzystania z naszej strony, zagwarantowania bezpieczeństwa sieci i informacji, analizowania bezpieczeństwa i stabilności systemu, a także w celach administracyjnych.

Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem wynika z art. 6 ust. 1 pkt f) RODO. Nasz prawnie uzasadniony interes opiera się na realizacji powyższych celów. Nie wykorzystujemy danych osobowych do zbierania informacji o poszczególnych osobach.

Na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookies oraz narzędzia służące do śledzenia zachowania podczas korzystania z witryny. Dalsze informacje w tym zakresie zamieszczono w art. 7 niniejszej Polityki Prywatności.

2.2 Subskrypcja naszego newslettera | publikacje | zaproszenia

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie naszego newslettera, publikacji, zaproszeń na wydarzenia i innych informacji, które mogą okazać się przydatne dla danego użytkownika (podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 pkt a) RODO), będziemy wykorzystywać imię/nazwisko oraz adres e-mail w celu przekazywania takich informacji drogą elektroniczną.

Aby zoptymalizować korzystanie ze strony pod względem wydajności systemu, doświadczenia użytkowników i przekazywania przydatnych informacji na temat naszych usług, operator strony gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika, które są automatycznie przekazywane do nas. Obejmują one adres IP, informacje o przeglądarce i ustawieniach języka, system operacyjny, adres URL, z którego nastąpiło przekierowanie, dostawcę usługi internetowej oraz datę/godzinę. Nie łączymy tych danych ze źródłami danych osobowych.

W dowolnym czasie (ze skutkiem przyszłym) można wycofać zgodę na przetwarzanie lub zrezygnować z subskrypcji. W tym należy kliknąć w link znajdujący się na końcu newslettera lub wysłać wiadomość na powyższy adres e-mail. Cofnięcie zgody oznacza, że nie będziemy dalej przetwarzać żadnych danych osobowych objętych taką zgodą oraz dokonamy ich usunięcia, chyba że istnieje podstawa prawna lub ustawowy obowiązek ich zatrzymania.

2.3 Portal rekrutacyjny

W trakcie procesu rekrutacji przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych otrzymanych od kandydatów:

 • dane główne (np. imię i nazwisko, płeć, data urodzenia),
 • dane kontaktowe (np. certyfikaty/zaświadczenia, CV),
 • dane dotyczące rozwoju zawodowego i nabytych umiejętności (np. wykształcenie, szkolenia, doświadczenie zawodowe, dodatkowe kwalifikacje),
 • w przypadku zgłoszeń online – dane dotyczące korzystania ze strony (np. adres IP, nazwy otwieranych plików, data i godzina dostępu do plików, ilość przesyłanych danych, informacja o uzyskaniu dostępu, przeglądarka internetowa).

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w następujących celach:

 • zawarcie, wykonanie i rozwiązanie umowy o pracę,
 • oświadczenia składane ze względu na istniejący obowiązek prawny lub dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa,
 • ochrona prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

 • art. 6 ust. 1 pkt b) RODO,
 • art. 6 ust. 1 pkt c) RODO,
 • art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

W przypadku przekazania w ramach procesu rekrutacji „specjalnych kategorii danych osobowych” w rozumieniu art. 9 RODO (np. zdjęcie wskazujące pochodzenie etniczne, informacje o niepełnosprawności lub stanie cywilnym), ich przetwarzanie oparte jest na zgodzie wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą – zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt a) RODO. Zaznaczamy przy tym, że chcemy oceniać wszystkich kandydatów wyłącznie w oparciu o ich kwalifikacje, w związku z czym prosimy o pomijanie tego typu informacji w najszerszym możliwym zakresie.

Dane osobowe kandydatów będą przekazywane wyłącznie innym spółkom z grupy, chyba że obowiązek ich przekazania innym podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

2.4 Realizacja umowy

W ramach realizacji umowy o świadczenie usług prawnych przetwarzamy następujące dane osobowe

 • dane podstawowe (tytuł, imię, nazwisko, adres e-mail, adres korespondencyjny, numer telefonu oraz [jeżeli dotyczy] numer faksu),
 • dane dotyczące umowy,
 • informacje niezbędne do wykonywania i ochrony praw w ramach reprezentowania klienta.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 pkt b) RODO; Dane są przetwarzane, abyśmy mogli zidentyfikować klienta, zapewnić odpowiednią obsługę prawną, reprezentować klienta, prowadzić korespondencję, wystawiać faktury oraz dochodzić ewentualnych roszczeń lub bronić się przed roszczeniami.

Dane osobowe pozyskane przez nas w ramach występowania w imieniu klienta będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ustawowego okres, przez który wymagane jest ich przechowywanie, a następnie zostaną usunięte, chyba że na podstawie art. 1 ust. 6 pkt c) RODO jesteśmy zobowiązani do przechowywania ich przez dłuższy okres w celach podatkowych lub dokumentacyjnych, lub klient wyraził zgodę na przetwarzanie ich przez dłuższy okres na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

3. Ujawnianie danych osobowych

3.1 Przekazujemy dane osobowe w ramach Kancelarii ACT:

 • na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą;
 • w celu realizacji wniosku/żądania złożonego przez osobę, której dane dotyczą;
 • w celu realizacji usług lub przekazania informacji oczekiwanych przez osobę, której dane dotyczą, lub w celu organizacji wydarzenia, na które zarejestrowała się osoba, której dane dotyczą

W przypadku, gdy Kancelarie ACT będą chciały korzystać z danych osobowych w innych celach, zobowiązane są do uzyskania w tym zakresie uprzedniej zgody osoby, której dane dotyczą.

3.2 Nie będziemy ujawniać danych osobowych stronom trzecim (tj. innym niż Kancelarie ACT), chyba że:

 • została w tym zakresie wyrażona zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO; lub
 • ujawnienie jest niezbędne na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, a ponadto nie ma przesłanek do przyjęcia, że istnieje nadrzędny i prawnie uzasadniony interes w nieujawnianiu danych;
 • ujawnienie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO; lub
 • ujawnienie jest dopuszczalne na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz niezbędne do wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO.

Jeżeli jest to niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, Państwa dane osobowe będą przekazywane stronom trzecim w celach związanych z zarządzaniem naszymi relacjami z klientami. Obejmuje to w szczególności przekazywanie takich danych stronom przeciwnym i ich przedstawicielom (zwłaszcza pełnomocnikom), sądom i innych organom publicznym w celach prowadzenia korespondencji oraz dochodzenia i obrony praw.

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na tajemnicę adwokacką/radcowską. Dane objęte taką tajemnicą będą przekazywane stornom trzecim wyłącznie w porozumieniu z Państwem.

W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w państwach trzecich (tj. poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym) za pośrednictwem stron trzecich lub poprzez ujawnianie lub przekazywanie danych stronom trzecim, działania takie będą prowadzone wyłącznie w celu wypełniania naszych obowiązków (przed)umownych, za Państwa zgodą, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, lub w przypadku istnienia prawnie uzasadnionego interesu. O ile nie istnieje w tym zakresie żadne ustawowe wyłączenie, będziemy przetwarzać dane osobowe w państwach trzecich wyłącznie w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 44 i nast. RODO.

Powyższe postanowienia nie mają wpływu na tajemnicę notarialną. Dane objęte tajemnicą notarialną przekazywane będą stronom trzecim wyłącznie w porozumieniu z osobą, której dotyczą.

4. Prawa osoby, której dotyczą dane

Przysługuje Państwu prawo:

 • na podstawie art. 15 RODO – do uzyskania informacji o swoich danych osobowych, które przetwarzamy. W szczególności mogą Państwo zażądać informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych osobowych, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, planowanego okresu przechowywania danych osobowych, prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródła uzyskania danych, a także zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;
 • na podstawie art. 16 RODO – do żądania niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
 • na podstawie art. 17 RODO – do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonywania prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wywiązania się z obowiązku prawnego, z uwagi na względy interesu publicznego, lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 • na podstawie art. 18 RODO – do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy: (i) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych; (ii) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych; (iii) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami; lub (iv) wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania na mocy art. 21 ust. 1 RODO;
 • na podstawie art. 20 RODO – do otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, lub do żądania przesłania tych danych innemu administratorowi;
 • na podstawie art. 7 ust. 3 RODO – do wycofania swojej zgody w dowolnym czasie. W takim przypadku nie będziemy mogli dalej przetwarzać danych, których dotyczyła zgoda; oraz
 • na podstawie art. 77 RODO – do wniesienia skargi do organu nadzorczego – w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, lub w miejscu, gdzie doszło do domniemanego naruszenia. Właściwym organem nadzoru jest:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Gustav-Stresemann-Ring 1
65189 Wiesbaden
Telefon: 0611-1408-0
E-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

5. Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawnie uzasadnionym interesem na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, przysługuje Państwu prawo – na mocy art. 21 RODO – do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, lub w przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. W tym ostatnim przypadku mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, bez wskazywania szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej.

W przypadku chęci wykonania prawa do wniesienia sprzeciwu lub żądania sprostowania danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na wskazany powyżej adres.

6. Bezpieczeństwo danych

Korzystamy z protokołu SSL, w połączeniu z najwyższym poziomem szyfrowania obsługiwanym przez Państwa przeglądarkę. W większości przypadków będzie to szyfrowanie 256-bitowe. Jeżeli dana przeglądarka nie obsługuje szyfrowania 256-bitowego, będziemy musieli zastosować technologię 128-bitową (wer. 3). Ikona klucza lub kłódki na dolnym pasku stanu przeglądarki wskazuje, że treść danej strony w ramach naszej witryny jest przekazywana w formie zakodowanej.

Ponadto stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, aby mieć pewność, że Państwa dane osobowe są chronione przed przypadkowym lub celowym wykorzystaniem w niewłaściwym celu, całkowitą lub częściową utratą, zniszczeniem lub dostępem nieupoważnionych osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale poprawiane, w zależności od pojawiających się nowych rozwiązań technologicznych.

7. Pliki cookies

Cookies to niewielkie pliki tekstowe tworzone automatycznie przez przeglądarkę i zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym podczas odwiedzania naszej witryny. Ponieważ chcemy zagwarantować odpowiednią ochronę prywatności i poprawić doświadczenie użytkowników związane z odwiedzaniem naszej strony, warto wyjaśnić, dlaczego korzystamy z tych plików. Włączenie obsługi cookies sprawia, że nie ma potrzeby wprowadzania tych samych informacji wielokrotnie. Dzięki temu użytkownik może na przykład dokończyć uzupełnianie swojego CV w późniejszym terminie. Pliki te pokazują nam również, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, a tym samym wskazują obszary, które można usprawnić. Cookies (od stron trzecich) stosowane są także w celach marketingowych lub do prowadzenia analiz.

Sesyjne pliki cookies są automatycznie usuwane po opuszczeniu strony. Natomiast stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika również po zakończeniu danej sesji. Pod względem funkcji wyróżniamy następujące rodzaje cookies:

 • techniczne pliki cookies: niezbędne do poruszania się po stronie, korzystania z podstawowych funkcji oraz zapewnienia bezpieczeństwa strony; nie gromadzą żadnych informacji na temat użytkowników dla celów marketingowych i nie zapisują informacji o odwiedzanych stronach,
 • wydajnościowe pliki cookies: zbierają informacje na temat sposobów korzystania ze strony i odwiedzanych podstron, w tym błędów występujących podczas korzystania; nie zbierają informacji pozwalających na identyfikację użytkownika – wszelkie informacje mają charakter anonimowy, a ich jedynymi celami są poprawa funkcjonalności strony oraz znajomość zainteresowań użytkowników,
 • reklamowe i profilujące pliki cookies: służą do wyświetlania indywidualnie dopasowanych reklam na stronie lub ofert stron trzecich, a także do pomiaru efektywności tych ofert; przechowywane są przez maks. 13 miesięcy,
 • integracyjne pliki cookies: służą do poprawiania integracji z innymi usługami (np. media społecznościowe); przechowywane są przez maks. 13 miesięcy.

Jakiekolwiek korzystanie z plików cookies, które nie jest absolutnie niezbędne z technicznego punktu widzenia, stanowi przetwarzanie danych osobowych dozwolone wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO. Dotyczy to w szczególności stosowania plików cookies reklamowych, profilujących oraz integracyjnych. Ponadto będziemy przekazywać stronom trzecim dane osobowe przetwarzane w ramach plików cookies jedynie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO.

 • Ustawienia i polika cookies: Więcej informacji na temat stosowanych przez nas plików cookies, możliwości zarządzania ustawieniami cookies oraz wyłączania obsługi wybranych plików można znaleźć w naszej Polityce cookies.

8. Postanowienia dotyczące poszczególnych krajów

8.1 Austria

W odniesieniu do marketingu bezpośredniego w formie elektronicznej, będącego poza zakresem zastosowania art. 107 (3) austriackiej ustawy o telekomunikacji (tj. reklamy skierowane do osób niebędących aktualnie klientami; reklamy dotyczące towarów/usług stron trzecich), będziemy przetwarzać dane osobowe jedynie w przypadku udzielenia wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO). W przypadku, gdy przetwarzanie oparte jest na zgodzie osoby, której dane dotyczą, zgoda taka może zostać cofnięta poprzez wysłanie oświadczenia na adres e-mail vienna@actlegal-wmwp.com lub adres korespondencyjny: Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, A-1030 Wiedeń. Pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO). W przypadku podejrzenia jakiegokolwiek naruszenia związanego z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt na nasz adres korespondencyjny lub e-mail.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

 • Ze względów związanych z przepisami prawa podatkowego, przechowujemy umowy, inne dokumenty oraz powiązaną z nimi korespondencję przez okres 10 (dziesięciu) lat.
 • godnie z obowiązującymi przepisami prawa, jesteśmy zobowiązani do przechowywania plików otrzymanych od zleceniodawców przez okres 5 (pięciu) lat od zakończenia realizacji zlecenia/umowy. W niektórych przypadkach (o ile jest to niezbędne do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi) możemy przechowywać pliki przez okres wynoszący do 30 (trzydziestu) lat od zakończenia realizacji zlecenia/umowy.

Użytkownik, który zapisał się do naszego newslettera, pozostanie na liście wysyłkowej do czasu anulowania subskrypcji.

Dane dotyczące kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, będą usuwane po upływie okresu 9 (dziewięciu) miesięcy, chyba że uzyskana zostanie ich zgoda na dłuższe przechowywanie danych. W odniesieniu do kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni, zastosowanie znajduje nasza polityka ochrony danych pracowników, do której dostęp można uzyskać w trakcie procesu rekrutacyjnego.

8.2 Czechy

Dane osobowe, które zbieramy w celach związanych z wykonywaniem umów, będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana. Po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że uzyskana została zgoda na dłuższe przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, lub takie dłuższe przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

8.3 Niemcy

W przypadku zbierania danych osobowych w związku z czynnościami notarialnymi, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 ust. 7 RODO jest notariusz Dr. Marco Loesche, Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt nad Menem | E-mail: frankfurt@actlegal-act.com | Tel. +49 69 2470970.

Z inspektorem ochrony danych dla celów związanych z czynnościami notarialnymi realizowanymi przez Dr. Marco Loesche można skontaktować się na powyższy adres lub datenschutz@actlegal-act.com | Tel. +49 69 2470970.

Dane objęte tajemnicą notarialną (uzyskane w związku z czynnościami notarialnymi) przekazywane będą stronom trzecim wyłącznie w porozumieniu z osobą, której dotyczą. Powyższe postanowienia nie mają wpływu na tajemnicę notarialną.

W przypadku, gdy z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przekazane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres do 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.

Dane osobowe, które zbieramy w celach związanych z wykonywaniem umów, będą przechowywane przez okres 6 (sześciu) lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym umowa wygasła lub została rozwiązana. Po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że uzyskana została zgoda na dłuższe przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, lub takie dłuższe przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

8.4 Węgry

Dane osobowe, które zbieramy w celach związanych z wykonywaniem umów, będą przechowywane przez okres 5 (pięciu) lat od wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, a w przypadku dokumentów elektronicznych – przez okres 10 (dziesięciu) lat. Po upływie tego okresu dane zostaną usunięte, chyba że uzyskana została zgoda na dłuższe przechowywanie zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, lub takie dłuższe przechowywanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c) RODO.

W przypadku, gdy z kandydatem nie zostanie zawarta umowa o pracę, jego dane przekazane w ramach procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres do 6 (sześciu) miesięcy od zakończenia procesu, a po upływie tego okresu zostaną usunięte, chyba że wyrażona została zgoda na dłuższe przechowywanie. W takim przypadku dane uzyskane podczas procesu rekrutacyjnego będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. W odniesieniu do kandydatów, którzy zostaną zatrudnieni, zastosowanie znajduje nasza polityka ochrony danych pracowników.

8.5 Włochy

Dane osobowe przetwarzane dla celów wskazanych powyżej będą przechowywane przez okres wykonywania umowy oraz po jej wygaśnięciu/rozwiązaniu, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa (w tym podatkowego). Dane osobowe kandydatów przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty otrzymania CV, po którego upływie zostaną usunięte.

8.6 Holandia

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do świadczenia usług. Wyjątek stanowią dane, które musimy przechowywać przez dłuższy okres na mocy obowiązujących przepisów prawa;. W odniesieniu do przechowywania wszelkich plików stosujemy wytyczne opracowane przez Niderlandzką Radę Adwokacką. Pliki przechowywane są przez okres 20 (dwudziestu) lat.

Osoba, której dane dotyczą, może zażądać dostępu do nich, sprostowania lub usunięcia. Prawo to można wykonać poprzez przesłanie wiadomości na adres amsterdam@actlegal-fort.com.

8.7 Polska

Jeśli dane osobowe będą przekazywane do naszej kancelarii act w Polsce, administratorem danych osobowych będzie spółka act Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Partnerzy. Adwokaci, Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi sp.p. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, nr telefonu: +48 22 420 59 59, e-mail: warsaw@actlegal-bsww.com.

Dane osobowe będą przetwarzane przede wszystkim w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres [●].

Jeżeli będziemy przetwarzać dane osobowe w celach marketingowych, podstawą przetwarzania danych osobowych będzie zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W takim wypadku dane osobowe będą przetwarzane najpóźniej do momentu wycofania zgody.

Dane osobowe zasadniczo nie będą przekazywane do podmiotów trzecich. Może zdarzyć się jednak, że dane osobowe będą przekazywane do podmiotów współpracujących z administratorem w zakresie obsługi technicznej czy marketingowej.

Osobom, których dane osobowe będą przetwarzane przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli podstawą przetwarzania są prawie uzasadnione interesy realizowane przez administratora to osobom, których dane osobowe są przetwarzane przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Dodatkowo osoby, których dane są przetwarzane mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie dane osobowe są podawane dobrowolnie.

8.8 Rumunia

8.9 Słowacja

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do ich przetwarzania. Przestrzegamy zalecanych okresów przechowywania danych zgodnie z Uchwała Prezesa Słowackiej Rady Adwokackiej nr 29/11/2011, na mocy której (między innymi):

 • adwokaci przechowują ewidencję korespondencji pocztowej (przychodzącej i wychodzącej) przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty otrzymania lub wysłania ostatniego dokumentu w tamach danej korespondencji,
 • lista inwentarzowa przechowywana jest przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty jej sporządzenia,
 • akta dotyczące klienta przechowywane są przez okres 10 (dziesięciu) lat od daty spełnienia wszystkich warunków przekazania akt do archiwum.

Adwokaci podlegają przepisom regulującym wykonywanie ich zawodu, zawartym w ustawie o adwokaturze. Zgodnie z tymi przepisami, okres przechowywania może zostać przedłużony, lub zastosowanie znaleźć może zakaz niszczenia dokumentów, w przypadku, gdy:

 • akta klienta zawierają oryginały dokumentów, które zostały przekazane adwokatowi,
 • dokumenty zawierają listę klientów,
 • dokumenty mają zostać przekazane do archiwum państwowego,
 • niedozwolone jest niszczenie akt/plików klienta w przypadku, gdy toczy się jakiekolwiek postepowanie sądowe, administracyjne lub inne prowadzone przez uprawniony organ lub Radę Adwokacją, które to postepowanie dotyczy działania lub zaniechania adwokata w ramach świadczenia usług pomocy prawnej na rzecz klientów w związku ze sprawą, której dotyczą takie akta/pliki.

W przypadku, gdy dane osobowe dotyczą klienta (niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy prawną), prawo dostępu do danych i ich przenoszenia może być wykonywane wyłącznie przez osobę, której dane dotyczą. Wynika to z naszego obowiązku zachowania poufności, z uwzględnieniem postanowień art. 15 ust. 4 RODO, art. 20 ust. 4 RODO oraz art. 18 ust. 8 ustawy o adwokaturze: „Adwokat nie jest zobowiązany do przekazania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, udzielania dostępu do danych lub zapewnienia możliwości ich przenoszenia w przypadku, gdy może to prowadzić do naruszenia obowiązku zachowania poufności”.