act legal

Vyhlásenie o ochrane súkromia

Vážime si Vašu návštevu našej stránky a dbáme o ochranu Vašich osobných údajov. Nasledujúcim textom Vás informujeme o tom, aké osobné údaje zbierame a ako a za akým účelom ich spracúvame. Toto Vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na všetky naše advokátske kancelárie s možnými odchýlkami v závislosti od jednotlivých krajín (viď bod 8).

Viac informácií o jednotlivých advokátskych kanceláriách a ich kontaktných údajoch nájdete v našom imprinte.

1. Prevádzkovateľ a Úradník pre ochanu osobných údajov (DPO)

Prevádzkovateľom v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR je

ACT Legal Service Company GmbH | Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt nad Mhanom | Email: frankfurt@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

DPO môžete kontaktovať na vyššie uvedenej poštovej adrese alebo prostredníctvom tohto e-mailu: datenschutz@actlegal-act.com | Tel: +49 69 24 70 97-0.

V prípade, že posielate Vaše údaje priamo konkrétnej advokátskej kancelárii (napr. registrácia na newsletter, uchádzanie sa o prácu, kontakt, publikácie), príslušné advokátske kancelárie sú zodpovedným prevádzkovateľom osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR. Pre viac informácii o jednotlivých advokátskych kanceláriách a ich kontaktných údajov navštívte imprint („ACT legal law firms“).

ACT Legal Service Company neposkytuje žiadne klintské služby. Tieto služby sú výlučne poskytované prostredníctvom jednotlivých advokátskych kancelárii.

2. Účel a právny základ spracúvania osobných údajov

2.1 Návšteva stránky

Pri vstupovaní na našu webstránku www.actlegal.com bude váš prehliadač automaticky zasielať informácie na náš server. Tieto informácie sú ukladané ako tzv. logy. Nasledujúce informácie sú spracúvané a ukladané, pokým nebudú automaticky vymazané:

 • IP adresa
 • Dátum a čas požiadavky
 • Rozdiel časového pásma v porovnaní s Greenwichským stredným časom (GMT)
 • Obsah požiadavky (konkrétna stránka)
 • Kód prístupového statusu/HTTP statusu
 • Hodnota prenesených dát
 • Webstránka, z ktorej pochádza požiadavka
 • Prehliadač
 • Operačný systém a jeho interface
 • Jazyk a verzia softvéru prehliadača.

Vyššie uvedené údaje spracúvame za účelom zabezpečenia hladkého pripojenia a príjemného užívateľského prostredia stránky, na zabezpečenie informačnej bezpečnosti a bezpečnosti siete a na analýzu bezpečnosti a stability systémov, ako aj na administratívne účely.

Oprávnenosť nášho spracúvania osobných údajov je založená na čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Náš oprávnený záujem spočíva vo vyššie uvedených účeloch spracovania osobných údajov. Nepoužívame osobné údaje na vyhodnocovanie dát o Vás ako jednotlivcovi. Vyhradzujeme si právo kontrolovať údaje retrospektívne v prípade, že sa dozvieme o neoprávnenom používaní.

Tiež využívame cookies a sledujeme služby na našej stránke. Ďalšie informácie o tejto problematike nájdete v časti 7 tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov.

2.2 Prihlásenie sa na odber newslettera, publikácii a pozvánok

Ak ste vyjadrili súhlas s odoberaním newslettra, publikácii a pozvánok na podujatia a ďalších informácii, ktoré sú pre Vás dôležité (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR), použijeme Vaše meno a e-mail na poskytnutie týchto informácii elektronicky.

Za účelom optimalizácie webstránky v podmienkach výkonnosti systému, užívateľského prostredia a poskytovania užitočných informácii o našich službách poskytovateľ webstránky automaticky zbiera a ukladá informácie v tzv. logoch, ktoré nám Váš prehliadač automaticky odosiela. Toto zahŕňa Vašu IP adresu, nastavenia jazyka a prehliadača, operačný systém, sprostredkujúcu URL, Vášho poskytovateľa internetových služieb a dátum a čas. Tieto dáta nekombinujeme so zdrojmi osobných údajov. Vyhradzujeme si právo kontrolovať údaje retrospektívne v prípade, že sa dozvieme o neoprávnenom používaní.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinkami do budúcnosti, rovnako ako sa môžete kedykoľvek odhlásiť z odberu. Na to môžete použiť odkaz na konci každého newslettera, prípadne vyššie uvedenú e-mailovú adresu. To znamená, že nebudeme viac pokračovať v spracúvaní akýchkoľvek osobných údajov, ktorých sa Váš súhlas týka a Vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ nebude zákonný dôvod neurobiť tak alebo uchovávať ich naďalej.

2.3 Aplikačný portál

Počas aplikačného procesu spracúvame nasledujúce kategórie Vašich osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (meno, pohlavie, dátum narodenia),
 • Kontaktné údaje (certifikáty, CV),
 • Údaje o profesionálnom rozvoji a získaných schopnostiach (vzdelanie, tréningy, pracovné skúsenosti, ďalšie kvalifikácie),
 • V prípade online žiadostí aj užívateľské údaje (IP adresa, meno v prístupovom priečinku, dátum a čas prístupu, oznámenie o úspešnom prístupe, webový prehliadač).

Všetky osobné údaje sú spracúvané výlučne na nasledujúce účely:

 • Príprava, uzatvorenie, vykonávanie a ukončenie pracovného pomeru
 • Deklarácie založené na právnych povinnostiach alebo inak dovolené právom
 • Ochrana a vymáhanie nášho oprávneného záujmu

Právny základ takéhoto spracúvania Vašich osobných údajov zahŕňa:

 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR
 • Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR

Ak ste nám poskytli „osobitné kategórie osobných údajov“ podľa čl. 9 GDPR vo vašej žiadosti (napr. fotku zobrazujúcu Váš etnický pôvod alebo zdravotný stav alebo rodinný stav), deje sa to na základe Vášho súhlasu podľa Čl. 9 ods. 2 písm. a) GDPR. Avšak radi by sme posúdili všetky žiadosti výlučne na základe kvalifikácie, a preto Vás žiadame o zdržanie sa poskytnutia takýchto informácii, ak je to možné.

Vaše údaje budú posúvané iba spoločnostiam v rámci skupiny, pokiaľ nebudeme zákonne povinní poskytnúť Vaše údaje iným entitám.

2.4 Plnenie zmluvných povinností

Pri plnení našich zmlúv uzatvorených s Vami spracúvame nasledujúce osobné údaje:

 • identifikačné údaje klienta (titul, meno, priezvisko, e-mail, poštová adresa, telefón a fax, ak je to vhodné)
 • údaje o zmluve
 • Informácie potrebné na vykonávanie Vášho zastupovania.

Právny základ nášho spracúvania osobných údajov predstavuje Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Osobné údaje sú spracúvané preto, aby sme Vás mohli identifikovať ako klienta, aby sme Vám mohli poskytnúť zodpovedajúcu právnu pomoc a zastupovať Vás, kontaktovať Vás, vystaviť faktúru a aby sme mohli vykonávať právne poradenstvo.

Osobné údaje získané počas Vášho zastupovania budú ukladané počas zákonnej lehoty, počas ktorej sú advokáti povinní ukladať ich a potom budú vymazané, pokiaľ nebudeme povinní ich v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR uchovávať dlhšie na účtovné, obchodné a archivačné účely, alebo ste nám nedali súhlas na dlhšie uchovávanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

3. Sprístupnenie  osobných údajov

3.1. Zdieľame Vaše osobné údaje s ACT advokátskymi kanceláriami:

 • Ak ste o to požiadali a dali ste nám súhlas
 • Ak vaše osobné údaje budú potrebné pre naplnenie Vašej požiadavky
 • Za účelom poskytnutia služby alebo informácie, ktorú ste požadovali alebo za účelom organizácie / manažovania udalosti, ktorú chcete navštíviť

V prípade, že ACT advokátske kancelárie budú chcieťpoužiť Vaš osobné údaje na nový účel, vyžiadajú Váš predchádzajúci súhlas.

3.2 Vaše osobné údaje nespristúpnime tretím stranám okrem ACT advokátskych kancelárií, pokiaľ:

 • ste nám dali na to súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR
 • sprístupnenie je potrebné podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR za účelom výkonu práv a nie je dôvod predpokladať, že máte zásadný oprávnený záujem na nesprístupnení Vašich osobných údajov.
 • existuje zákonná povinnosť sprístupniť osobné údaje podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, alebo
 • je to dovolené zákonom a nevyhnutné na plnenie zmluvy s Vami podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Kde je to nevyhnutné podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR za účelom vedenia nášho klientskeho vzťahu, Vaše osobné údaje budú sprístupnené tretej strane. Toto zahŕňa najmä sprístupňovanie Vašim protistranám, ich zástupcom (najmä advokátom), rovnako aj súdom a iným orgánom verejnej moci za účelom výkonu Vašich práv.

Advokátska mlčanlivosť tým nie je dotknutá. V prípade, že osobné údaje podliehajú advokátskemu tajomstvu, tieto budú sprístupnené tretej osobe len na základe dohody s Vami.

V prípade, že spracúvame osobné údaje v tretej krajine (t. j. mimo EÚ alebo EHP), kde sa na to používajú služby tretích strán, alebo keď sprístupňujeme alebo posielame osobné údaje tretím stranám, budeme tak konať len za účelom splnenia našich zmluvných povinností, s Vašim súhlasom, ak sa vyžaduje, alebo v prípade, že máme takýto oprávnený záujem. Pokiaľ nebudeme mať zákonnú výnimku, budeme spracúvať osobné údaje v tretej krajine, len ak špeciálne zákonné podmienky v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR sú splnené.

Notárska povinnosť mlčanlivosti ostáva nedotknutá. Čo sa týka údajov, ktoré sú predmetov notárskej povinnosti mlčanlivosti, tieto budú poskytnuté tretím stranám len na základe Vášho súhlasu.

4. Práva dotknutých osôb

Máte právo:

 • v zmysle čl. 15 GDPR žiadať informácie o Vašich osobných údajoch, ktoré spracúvame. Konkrétne môžete žiadať o informácie o účele takéhoto spracúvania, dotknutých kategóriách osobných údajov, kategóriách príjemcov, ktorým Vaše osobné údaje sú alebo boli poskytnuté a dĺžku času, po ktorú je zamýšľané tieto osobné údaje uchovávať, v súvislosti s existenciou práva na zmenu, výmaz alebo obmedzenie takéhoto spracúvania alebo právo namietať, existencii práva odvolania, pôvode Vašich osobných údajov, ak neboli obdržané od nás, a v súvislosti s existenciou automatizovaného rozhodovania, vrátane profilovania a detailov o akýchkoľvek dôležitých informáciách;
 • v zmysle čl. 16 GDPR požadovať bezodkladnú nápravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sú nami spracúvané alebo doplnenie osobných údajov, ktoré sú nami spracúvané;
 • podľa čl. 17 GDPR požadovať výmaz nami spracúvaných osobných údajov bez zbytočného odkladu, okrem prípadov, ak by ich spracúvanie bolo nevyhnutné na výkon práva na slobodu prejavu a informácie, na naplnenie právnej povinnosti, za účelom verejného záujmu alebo za účelom výkonu práv;
 • podľa čl. 18 GDPR vyžadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v prípade, že presnosť Vašich osobných údajov je Vami vytknutá, spracúvanie je nezákonné a (zároveň) namietate výmaz osobných údajov ale ak už viac nepotrebujeme údaje, ale vyžadujete ich za účelom výkonu práv, alebo ak ste podali námietku spracúvania podľa čl. 21 GDPR;
 • podľa čl. 20 GDPR prijať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej podobe, alebo požadovať prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi;
 • podľa čl. 7 ods. 3 GDPR kedykoľvek odvolať Váš súhlas. To znamená, že v budúcnosti nebudeme oprávnení ďalej spracúvať osobné údaje, ku ktorým sa súhlas vzťahoval; a
 • podľa čl. 77 GDPR podať sťažnosť dozornému orgánu. Túto môžete adresovať všeobecne dozornému orgánu v členskom štáte EÚ, v ktorom máte pobyt, miesto výkonu práce, miesto podnikania, alebo kde mohlo dôjsť k porušeniu GDPR.

Zodpovedná dohľadná organizácia je:

Der Hessische Beauftragte für Datenschutz- und Informationsfreiheit Gustav-Stresemann-Ring 1 65189 Wiesbaden Tel: 0611- 1408-0 E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

5. Právo namietať

V prípade, že spracúvame Vaše osobné údaje za účelom nášho oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, máte právo namietať takéto spracúvanie osobných údajov podľa čl. 21 GDPR na základe Vašej konkrétnej situácie alebo ak sa námietka vzťahuje k priamemu marketingu. V druhom prípade máte všeobecne právo namietať, ktoré bude nami implementované bez toho, aby musela byť konkrétna situácia špecifikovaná.

V prípade, že si budete chcieť uplatniť právo namietať alebo žiadať opravu, chceli by sme Vás požiadať o zaslanie e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu.

6. Bezpečnosť osobných údajov

Keď navštívite našu stránku, používame metódu SSL (Secure Socket Layer) so zapojením najvyššieho stupňa šifrovania, ktoré je podporované Vašim prehliadačom. V zásade to bude 256-bitové šifrovanie. Ak Váš prehliadač nepodporuje 256-bitové šifrovanie, budeme využívať 128-bitovú v3 technológiu. To, či sa konkrétna stránka našej webovej stránky prenáša zašifrovaná, môžete zistiť z uzavretého zobrazenia ikony kľúča alebo zámku v dolnom stavovom riadku prehľadávača.

Tiež používame vhodné technické a organizačné  bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie Vašich osobných údajov pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, úplnou alebo čiastočnou stratou, zničením alebo prístupom neautorizovaných tretích osôb. Naše bezpečnostné opatrenia sú priebežne zlepšované podľa technologického vývoja.

7. Cookies

Cookies sú malé, jednoduché textové súbory, ktoré Váš počítač alebo mobilné zariadenie ukladá, keď používate našu stránku. Keďže zaručujeme Vaše súkromie a chceme zlepšiť priateľské prostredie vašej návštevy alebo návštev našej webstránky, myslíme si, že je dôležité, aby ste vedeli, prečo používame cookies. Nastavením cookies nemusíte vypĺňať tie isté informácie viackrát a môžete napríklad vyplniť vaše CV neskôr. Tiež nám pomáhajú pochopiť, ako používate našu stránku a ako môžeme urobiť používateľský zážitok lepší. Cookies (tretích strán) sú používané na marketingové a analyzačné účely.

Je rozdiel medzi cookies relácie, ktoré sú vymazané hneď, ako zavriete prehliadač, a permanentnými cookies, ktoré sú ukladané poza jednotlivú reláciu. S ohľadom na ich funkciu rozlišujeme tieto cookies:

 • Technické cookies: sú nevyhnutné na navigáciu webovej stránky, použitie základných funkcii a zabezpečenie bezpečnosti stránky. Nezbierajú informácie o Vás na marketingové účely ani nezbierajú, ktoré webstránky ste navštívili;
 • Výkonnostné cookies: Tieto zbierajú informácie o tom, ako používate webstránku, ktoré podstránky ste navštívili, napríklad či sa vyskytla chyba počas používania stránky, nezbierajú žiadne informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať – všetky zbierané informácie sú anonymné a sú používané výlučne na vylepšenie stránky a na zistenie záujmov užívateľa webstránky;
 • Reklamné a cielené cookies: Tieto sú používané na poskytnutie užívateľovi stránky na mieru šitú reklamu na webstránke alebo ponuky tretích strán a na meranie efektivity týchto ponúk. Reklamné a cielené cookies sú uchovávané maximálne po dobu 13 mesiacov;
 • Zdieľacie cookies: Tieto sú používané na zlepšenie interaktivity našej webstránky s ostatnými službami (napr. sociálne siete). Zdieľacie cookies sú uchovávané maximálne po dobu 13 mesiacov.

Akékoľvek používanie cookies, ktoré nie je absolútne nevyhnutné, technicky zakladá spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené výlučne na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Toto sa vzťahuje najmä na používanie reklamných a cielených cookies alebo zdieľacích cookies. Navyše údaje získané z cookies poskytneme tretím stranám na základe vášho výslovného súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

 • Nastavenie cookies a smernica: Pre viac informácií o tom, aké cookies používame a ako ich viete nastaviť a obmedziť určité typy sledovania, prosím navštívte našu smernicu cookies.

8. Špecifiká jednotlivých krajín

8.1 Rakúsko

Na všetky formy elektronickej priamej reklamy mimo rozsah aplikácie sekcie 107 (3) Rakúskeho zákona o Telekomunikáciách (napr. reklama mimo klientov, reklama zákazníkom o tovaroch/službách tretích strán), budeme spracúvať osobné údaje, iba ak ste nám dali Váš výslovný súhlas so spracúvaním Vašich údajov (čl. 6 ods. 1. písm. a) GDRP). Ak spracúvame Vaše dáta na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas zaslaním e-mailu na vienna@actlegal-wmwp.com alebo poštou na Wiedenbauer Mutz Winkler & Partner Rechtsanwälte GmbH, Am Heumarkt 10, A-1030 Viedeň. Toto neovplyvní zákonnosť spracúvania údajov vykonaných do odvolania súhlasu (čl. 7 (3) GDPR). V prípade, že dôjde k nezákonnosti v spracúvaní Vašich údajov napriek našej povinnosti spracúvať zákonne, prosím kontaktujte nás poštou alebo e-mailom, aby sme mohli vyhovieť vašim potrebám.

Budeme ukladať Vaše dáta iba na nevyhnutnú dobu na účely, na ktoré zbierame Vaše údaje:

 • Na účely daňového práva vo všeobecnosti zbierame zmluvy a iné dokumenty ako aj príslušnú korešpondenciu z nášho zmluvného vzťahu na dobu 10 rokov.
 • Sme povinní uchovávať zložku z mandátov po dobu 5 rokov po ukončení mandátu. V niektorých prípadoch, ako napr. uplatnenie a bránenie právnych nárokov, tieto zložky uchovávame 30 rokov od skončenia mandátu.

Ostanete na našom distribučnom zozname pre newsletter, kým sa z neho neodhlásite.

Informácie o uchádzačoch, ktorí nie sú zamestnaní, budú vymazané po deviatich mesiacoch, pokiaľ ich nepožiadame o súhlas s uložením záznamu na dlhšiu dobu. Pre uchádzačov, ktorých prijmeme, použijú  sa informácie o ochrane osobných údajov zamestnancov a môžu byť vyžiadané počas výberového procesu.

8.2 Česká republika

Osobné údaje, ktoré spracúvame za účelom plnenia zmluvných povinností, budú uchovávané po dobu 5 rokov po skončení kalendárneho roka, v ktorom skončil zmluvný vzťah s klientom, a následne budú vymazané, pokiaľ nemáme súhlas na dlhšie uchovávanie v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR podľa lehôt daňového a obchodného práva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8.3 Nemecko

V prípade, že dôjde k spracúvaniu osobných údajov na základe našej notárskej aktivity, osoba zodpovedná za spracúvanie osobných údajov v zmysle čl. 4 ods. 7 GDPR je advokát a notár Dr. Marco Loesche, Zeppelinallee 77 | 60487 Frankfurt nad Mhanom | E-Mail: frankfurt@actlegal-act.com | Phone: +49 69 2470970.

DPO pre notárske záležitosti Dr. Marco Loesche môžete kontaktovať na vyššie uvedenej adrese ako aj na adrese datenschutz@actlegal-act.com | Phone: +49 69 2470970.

Prenos Vašich osobných údajov, ktorý nastal v kontexte notárskej činnosti a ak sa týka osobných údajov, ktoré sú predmetom notárskeho tajomstva, sa použijú výlučne na základe Vášho súhlasu. Notárska povinnosť mlčanlivosti ostáva nedotknutá.

Pokiaľ s vami nezačneme zamestnanecký vzťah, Vaše údaje z výberového procesu budú uložené po dobu 6 mesiacov po skončení výberového konania a následne vymazané.

Osobné údaje, ktoré spracúvame za účelom plnenia zmluvy, budú ukladané po dobu 6 rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom skončila zmluva s Vami, pokiaľ nemáme Váš súhlas na dlhšie spracúvanie podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR podľa lehôt daňového a obchodného práva v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

8.4 Maďarsko 

Osobné údaje, ktoré zbierame za účelom naplnenia zmluvy budú ukladané po dobu 5 rokov po skončení nášho vzťahu, alebo v prípad elektronických dokumentov po dobu 10 rokov, ďalej v prípade, že sa jedná o dokumenty, ktoré boli podpísané protistranou, po dobu 10 rokov, následne budú údaje vymazané, pokiaľ nemáme povolenie alebo súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR na daňové a obchodné účely alebo podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. 

Pokiaľ s vami nezaložíme pracovný pomer, Vaše údaje budú uchovávané po dobu 6 mesiacov po skončení výberového konania a potom vymazané, pokiaľ nemáme súhlas s uložením Vašich údajov. V takom prípade, Vaše údaje budú uchovávané pokiaľ neodvoláte Váš súhlas. Na prijatých uchádzačov sa budú vzťahovať naše interné predpisy na ochranu osobných údajov. 

8.5 Taliansko

Osobné údaje, spracúvané na vyššie uvedené účely budú uchovávané po dobu nášho vzťahu a následne, po dobu zákonne vyžadovanú na daňové alebo iné účely. Osobné údaje kandidátov sa uchovávajú po dobu maximálne 24 mesiacov od prijatia CV, po tejto dobe sa osobné údaje vymažú.

8.6 Holandsko 

Uchovávame Vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na poskytnutie požadovanej služby. Výnimka sa vzťahuje na údaje, ktoré musíme uchovávať dlhšiu dobu, pretože je vyžadované právnymi predpismi. Podliehame predpisom Holandskej advokátskej komory s ohľadom na uchovávanie spisov, ktoré uchovávame po dobu 20 rokov. 

Máte nárok na prístup k Vašim osobným údajom a požadovať ich spresnenie alebo výmaz. Môžete tak urobiť zaslaním e-mailu na amsterdam@actlegal-fort.com

8.7 Poľsko 

S ohľadom na všetky osobné údaje poskytnuté act Poľsko, prevádzkovateľ osobných údajov je Bieniak Smołuch Wielhorski Wojnar i Wspólnicy spółka komandytowa, so sídlom Varšava, Chmielna 73, 00-801 Varšava, tel: +48 22 420 59 59, e-mail:warsaw@actlegal-bsww.com. Vaše osobné údaje budú spracúvané najmä za účelom odpovedania na Vaše otázky, t.j. za účelom nášho oprávneného záujmu (čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu [●]. Ak spracúvame akékoľvek osobné údaje za účelom marketingu, právny základ takéhoto spracúvania je Váš súhlas (Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V takom prípade, Vaše osobné údaje budú spracúvané, pokiým neodvoláte Váš súhlas. Vo všeobecnosti platí, že osobné údaje nebudú presúvané tretím stranám. Avšak, niektoré osobné údaje môžu byť poskytnuté entitám poskytujúcim technické alebo marketingové služby prevádzkovateľovi. Dotknuté osoby majú právo dožadovať sa u prevádzkovateľa prístupu a oprave, výmazu osobných údajov alebo obmedzenia spracúvania. Ak je spracúvanie založené na súhlase, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať takýto súhlas. Takéto odvolanie nmá vplyv na zákonnosť predchádzajúceho spracúvania. Ak je spracúvanie založené na oprávnenom záujme prevádzkovateľa, dotknutá osoba má právo namietať. Navyše, dotknuté osoby majú právo podať sťažnosť na príslušný dozorný orgán, t.j. Prezident Úrady na ochranu súťaže a spotrebiteľov. Je dobrovoľné poskytnúť akékoľvek osobné údaje. 

8.8 Rumunsko

8.9 Slovakia

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 • knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;
 • inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania;
 • skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov, napr.:

 • klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom, nie je možné skartovať;
 • skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;
 • skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;
 • skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“