Mgr. Richard Plevák

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 60

Richard sa stal súčasťou tímu act MPH advocates v roku 2022. Špecializuje sa na právne poradenstvo v oblasti verejného obstarávania, práva duševného vlastníctva, občianskeho a obchodného práva, vrátane sporovej agendy. Právne poradenstvo poskytuje klientom pôsobiacim v odvetví informačných technológií, logistiky a distribúcie, a tiež personálnym agentúram.

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Richard sa podieľal na viacerých projektoch v procese verejného obstarávania v sektore informačných technológií, stavebníctva a v oblasti služieb súkromnej bezpečnosti. Má praktické skúsenosti s procesným zabezpečením verejných obstarávaní, prípravou podkladov, zmluvnej dokumentácie a odborných posudkov a stanovísk.

V rámci pracovno-právnej agendy sa spolupodieľal na príprave právnej dokumentácie zamestnávateľov, a to najmä pracovných zmlúv, rôznych typov dohôd, ako aj interných predpisov zamestnávateľov. Zamestnávateľov tiež zastupoval v konaniach pred inšpekčnými správnymi orgánmi.

Richard sa tiež venuje problematike ochrany práv duševného vlastníctva. Špecializuje sa najmä v oblasti autorského práva, ako aj v oblasti právnej regulácie ochranných známok.

Richard poskytuje právne služby v slovenskom a anglickom jazyku