JUDr. Adela Hegedüšová

Advokátka
Telefón: +421 911 505 555

Adela je strategickým právnym poradcom pre našich najvýznamnejších klientov. Patrí k uznávaným právnym expertom v oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva, ktoré si vyžadujú vysoko špecializované znalosti a odborný prístup. Medzi jej klientov patria kľúčoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike nielen z verejného sektora, ale aj súkromné kliniky, zdravotnícke start-upy, či medzinárodní výrobcovia technológií pre zdravotnú starostlivosť.

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medicínske & farmaceutické právo

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Adela je strategickým právnym poradcom pre našich najvýznamnejších klientov. Patrí k uznávaným právnym expertom v oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva, ktoré si vyžadujú vysoko špecializované znalosti a odborný prístup. Medzi jej klientov patria kľúčoví poskytovatelia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike nielen z verejného sektora, ale aj súkromné kliniky, zdravotnícke start-upy, či medzinárodní výrobcovia technológií pre zdravotnú starostlivosť.

Pre klientov je spoľahlivým partnerom pri strategických rozhodnutiach. Vo svojej praxi sa špecializuje na due dilligence v oblasti zdravotníctva, ktoré klientom pomáhajú identifikovať možné riziká a eliminovať ich negatívny dopad. Vďaka svojej unikátnej expertíze v oblasti informačných technológií jej pomoc využívajú klienti aj pri strategických rozhodnutiach týkajúcich sa zavádzania technologických zmien, nových postupov či služieb do zdravotníckej praxe. Adela sa podieľala na projektoch týkajúcich sa liekov a predpisov upravujúcich poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

V rámci poradenstva sa zameriava na práva a povinnosti poskytovateľov zdravotných služieb, súlad právnej dokumentácie zdravotníckych zariadení s náročnou reguláciou. Klientom pomáha pri získaní povolení na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ale aj fungovaní v rámci dennej agendy.

Adela je uznávanou právnou odborníčkou v oblasti regulatoriky, kde úzko spolupracuje aj s odbormi a predstaviteľmi verejnej správy. Podieľala sa na tvorbe legislatívy a úprave právnych predpisov, ktoré so sebou prináša nástup a uplatnenie nových progresívnych technológií.

Špecializuje sa aj na poradenstvo zamestnávateľom v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Pre zamestnávateľov pripravuje pracovnoprávnu dokumentáciu, interné predpisy, je silnou podporou aj pri kolektívnom vyjednávaní.

Adela má za sebou úspešné zloženie správcovských skúšok v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie. Cenné skúsenosti nadobudla najmä pri poskytovaní právneho poradenstva v súvislosti s predajom a kúpou obchodných spoločností v konkurze a reštrukturalizácií, ako aj pri asistovaní firmám prechádzajúcim procesom likvidácie, konkurzu a reštrukturalizácie.

Má za sebou niekoľko významných sporov týkajúcich sa pracovného práva, v ktorých úspešne obhájila záujmy zamestnávateľov. Zastrešovala niekoľko významných M&A transakcií.

Slovensky

Anglicky

Nemecky