Mgr. Jana Vasiľová

Advokátka
Telefón: +421 908 053 406

Právne služby poskytuje v rámci celého spektra IT a telekomunikačného priemyslu – od zabezpečenia technologickej služby či vývoja softvéru až po ich začlenenie do štruktúr užívateľa a ich následné užívanie užívateľom. Jana je uznávanou právnou expertkou pre špecifické oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva a náročné regulácie v tomto odvetví.

Daňové právo a transferové oceňovanie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medicínske & farmaceutické právo

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Verejné obstarávanie & PPP

Právne služby poskytuje v rámci celého spektra IT a telekomunikačného priemyslu – od zabezpečenia technologickej služby či vývoja softvéru až po ich začlenenie do štruktúr užívateľa a ich následné užívanie užívateľom. Jana je uznávanou právnou expertkou pre špecifické oblasti zdravotníckeho a medicínskeho práva a náročné regulácie v tomto odvetví.

Medzi jej klientov patria významné IT a telekomunikačné spoločnosti a štátne orgány s vysokými nárokmi na internú IT infraštruktúru. Neodmysliteľnou súčasťou tohto odvetvia práva je poskytovanie právneho poradenstva pri zabezpečovaní ochrany informačnej a kybernetickej bezpečnosti.

Jana má cenné know-how v rámci špecifických oblastí medicínskeho a farmaceutického práva. Portfólio jej služieb zahŕňa aj poradenstvo ohľadne práv a povinností osôb, ktoré poskytujú zdravotnú starostlivosť, t.j. súčinnosť pri vypracovaní dokumentácie určenej pacientom, evidencii zdravotnej dokumentácie, riešení zmluvných vzťahov a štruktúrovaní osobitných právnych vzťahov so zamestnancami, riešení právnych vzťahoch so zdravotnými poisťovňami. Klientom tiež poskytovala právny servis v oblasti týkajúcej sa liekov a zdravotníckych pomôcok.

Výborne sa orientuje v problematike ochrany osobných údajov. Pravidelne pracuje na právnych auditoch v tejto oblasti, zosúladení zmluvnej dokumentácie a činností s touto právnou úpravou, reviduje zmluvy o spracovaní osobných údajov, súhlasy so spracovaním osobných údajov, podmienky ochrany, a pod. Jana je pravou rukou viacerých významných klientov vrátane osobitne regulovaných subjektov, aj pri riešení každodenných jedinečných a neočakávateľných problémov vyplývajúcich z tejto agendy.

Podieľala sa tiež na niekoľkých M&A transakciách rôzneho druhu, a to od vykonávania due diligence poskytujúceho komplexný obraz o stave spoločnosti a identifikácie možných rizík v reporte až po vyhotovenie transakčnej dokumentácie.

V oblasti zmluvného práva poskytuje komplexné právne služby šité na mieru klientovi – od prípravy návrhu požadovanej zmluvy, cez zastupovanie klienta pri rokovaniach o zmluvných podmienkach s protistranou, pripomienkovanie, až po prípravu finálneho znenia zmluvy.

Slovensky

Anglicky