JUDr. Juraj Martaus, PhD.

Senior advokátsky koncipient
Telefón: +421 915 149 115

Právne poradenstvo poskytuje klientom najmä v oblasti občianskeho, obchodného a správneho práva. Zameriava sa na sporovú agendu a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach, v ktorých pre potreby zastupovania strán spomenutých procesných konaní identifikuje a formuluje vhodnú právnu argumentáciu. Pomáha klientom zvoliť optimálnu procesnú stratégiu, a to nielen prípravou právnych analýz zameriavajúcich sa na silné a slabé stránky postavenia klienta v spore, ale aj koncipovaním podaní predkladaných súdom či iným orgánom.

Sporová agenda

Zastupovanie v súdnych konaniach

Regulatorika

Obchodné právo

Právny audit

Advokátsky koncipient

Štátny radca – Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, odbor vnútornej politiky

Absolvent doktorandského štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PhD.)
Člen Slovenskej advokátskej komory

Zamestnanec advokátskej kancelárie MPH

Výučba na univerzite

Autor viacerých vedeckých článkov publikovaných v právnických časopisoch, zborníkoch a na internetových portáloch zameraných na právne témy

Prednášanie na viacerých odborných podujatiach

Slovenský

Anglický