JUDr. Juraj Martaus, PhD.

Advokát
Telefón: +421 915 149 115

Jurajovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Má za sebou desiatky súdnych sporov a konaní týkajúcich sa otázok zmluvnej aj mimozmluvnej zodpovednosti za škodu, nárokov z vád diela, nárokov vyplývajúcich z poskytovania finančných služieb a práv priemyselného vlastníctva, či širokého spektra otázok vyplývajúcich zo spotrebiteľských zmluvných vzťahov.

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Právne služby poskytuje klientom vo verejnej sfére, vrátane samosprávy, obchodným spoločnostiam a ďalším entitám z oblasti stavebníctva, technológií, a služieb.

Neoddeliteľnou súčasťou jeho agendy je pomoc klientom, ktorí čelia obvyklým problémom pri presadzovaní ich práv a záujmov.

Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti obchodného, občianskeho a správneho práva.

Výborne sa orientuje v príprave a vo vyjednávaní zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa prevažne oblasti práva nehnuteľností (nadobudnutie, predaj, prenájom či výstavba nehnuteľnosti), a taktiež oblasti GDPR (správne nastavenie obsahu zmluvnej dokumentácie z pohľadu povinností týkajúcich sa ochrany a spracovania osobných údajov, revidovania právnych dokumentov).

Juraj patrí k skúseným a cieľavedomým právnikom. Ku klientom pristupuje s porozumením a rešpektom k ich ambíciám.

Je aktívnym autorom viacerých vedeckých a odborných článkov, ktoré sa zaoberajú problémami ústavného práva.

Slovenský

Anglický