Mgr. Eva Pintérová

Junior advokátsky koncipient
Telefón: +421 2 321 130 46

Eva patrí k najnovším členom tímu act MPH advocates. Špecializuje sa na právne poradenstvo v oblasti obchodného práva, korporátnej agendy a pracovného práva.

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

V act MPH advocates sa spolupodieľa na projektoch zameraných na reštrukturalizácie a konkurzy. Výborne sa orientuje v problematike pracovnoprávnej agendy vrátane prípravy zamestnaneckej dokumentácie a vnútropodnikových predpisov. Venuje sa tiež otázkam v oblasti občianskeho práva, civilným sporom a rodinnému právu.

V rámci doterajších pracovných skúseností sa Eva venovala najmä právu obchodných spoločností v rámci celého životného cyklu, príprave obchodných zmlúv a obchodných transakcií.

Eva vyštudovala právo a ekonómiu na dvoch univerzitách – na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, a tiež na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Už počas štúdia absolvovala viacero praktických stáží v advokátskych kanceláriách, kde získala skúsenosti v oblasti obchodného práva, zmluvného práva, a tiež civilného sporového a mimosporového práva.

Eva poskytuje právne služby v slovenskom, anglickom a maďarskom jazyku