Mgr. Michal Autrata

Attorney at law
Telefón: +421 2 321 130 30

Michalovou špecializáciou je sporová agenda a presadzovanie nárokov klientov v súdnych, arbitrážnych a administratívnych konaniach. Počas svojej právnickej praxe riešil prevažne spory týkajúce sa nekalosúťažného konania, neoprávnených zásahov práv k ochranným známkam a dizajnom, či krádeže know-how.

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo hospodárskej súťaže

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Verejné obstarávanie & PPP

Ako právny zástupca obhajoval klientov aj v sporoch o náhradu škody spôsobenej orgánmi verejnej moci, vrátane vyjednávania a mimosúdneho riešenia sporov, v konaniach o správnych žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov – správcov dane a orgánov dozerajúcich na verejné obstarávanie.

Participoval na viacerých akvizíciách popredných mediálnych holdingov, a tiež transakciách týkajúcich sa exit dealov realitných projektov. B

ol súčasťou tímu pracujúceho na akvizícii zahraničnej banky a zastrešoval prípravu dokumentácie pri reorganizácii poprednej siete lekární na Slovensku.

V rámci svojej praxe bol súčasťou projektov zameraných na dodržiavanie právnych predpisov a iných regulácií (compliance) vo vzťahu k otázkam práva ICT, environmentálneho či farmaceutického práva.

Právne služby poskytuje klientom pôsobiacim v oblasti médií, informačných technológií, hazardu, ale tiež z odvetvia odpadového hospodárstva. Počas svojej kariéry spolupracoval so spoločnosťami a skupinami na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Expertné právne poradenstvo poskytuje klientom prevažne v oblasti občianskeho a obchodného práva, správneho práva a práva duševného vlastníctva.

Podieľal sa na množstve M&A transakcií, kde pripravoval transakčnú dokumentáciu, vykonával due diligence, a posudzoval tiež súťažnoprávne aspekty transakcie.

Michal je držiteľom certifikátu FLI Network so zameraním na identifikáciu korupčného správania a boj proti praniu špinavých peňazí.

Slovensky

Anglicky