JUDr. Milan Malata

Managing Partner
Telefón: +421 903 467 022

Jeden zo zakladajúcich spoločníkov a partnerov spoločnosti act MPH advocates. Milan je skúseným strategickým partnerom a medzinárodne uznávaným právnym zástupcom. Zúčastnil sa viacerých významných súdnych a správnych konaní, rozhodcovských konaní a cezhraničných sporov. Poskytuje právne služby najväčším finančným inštitúciám, bankám, lízingovým spoločnostiam, klientom z oblasti IT, telekomunikácií a zdravotníctva, spoločnostiam a skupinám na Slovensku aj v zahraničí.

act MPH advocates was in 2017 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2018 the winning law firm in the category Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2020 the winning law firm in the categories Litigation (epravo.sk), Telecommunications, Information technology law (epravo.sk)
act MPH advocates was in 2021 the winning law firm in the categories Telecommunications, Information technology law (epravo.sk) and Litigation (epravo.sk)
Winner in the Category of Telecommunications, Information Technology Law. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
Winner in the Category of Logistics and Transport construction. In the next 14 categories, we received a Very Recommended award and the Recommended award in 1 category.
The winner and the best law firm in the Regulation and Compliance category in rankings published by The Slovak Spectator
TOP 10 largest law firms in M&A, Banking & Finance, Real Estate & Development, Intellectual Property, Litigation & Arbitration, Labour law, Restructuring & Insolvency, Regulation & Compliance, Competition law, Commercial contracts
TOP 5 largest law firms in Restructuring and Insolvency

Bankovníctvo & financie

Daňové právo a transferové oceňovanie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Právo hospodárskej súťaže

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Právo životného prostredia

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Reštrukturalizácia, konkurz a insolvenčné právo

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Vymáhanie pohľadávok

Milan má dlhoročné skúsenosti vo viacerých právnych oblastiach.

Úspešne viedol zastupovania klientov v mnoho miliónových konkurzných a reštrukturalizačných konaniach.

Zastupoval klientov v konaniach vedených pred Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF), v konaniach vedených pred Protimonopolným úradom SR a v súdnych konaniach smerujúcich proti rozhodnutiam Protimonopolného úradu SR.

Zastrešoval cezhraničné a národné M&A transakcie, due diligence projekty a projekty zamerané na reštrukturalizáciu firemných procesov.

Poskytuje expertné právne poradenstvo v otázkach súťažného práva, najmä rôznych foriem nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže (kartelové dohody, zneužitie dominantného postavenia, koncentrácie), obchodného práva, korporátnej agendy a práva nehnuteľností.

Angažuje sa taktiež v oblasti inkasovania pohľadávok a súdneho vymáhania.

Pre klientov je predovšetkým sparring partnerom a vynikajúcim poradcom pri náročných rozhodnutiach a rokovaniach. Jeho silnou stránkou je schopnosť predvídať a prinášať inovatívne a alternatívne riešenia pre zložité problémy.

Slovensky

Anglicky

Nemecky

Rusky