Mgr. Patrik Budke

Advokátsky koncipient
Telefón: +421 9 086 046 65

Patrik poskytuje právne služby domácim a zahraničným spoločnostiam, developerom, finančným inštitúciám a záujmovým združeniam. Pomáha klientom v otázkach zabezpečovania súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov. Zaoberá sa reguláciou hospodárskej súťaže a korporátnymi záležitosťami, participoval na tvorbe tzv. compliance projektov a na due diligence procesoch. Zastupuje klientov v konaniach pred súdmi a orgánmi verejnej moci, napríklad v katastrálnom alebo inom správnom konaní.

Bankovníctvo & financie

Duševné vlastníctvo, IT, technológie, telekomunikácie & médiá

Medicínske & farmaceutické právo

Medzinárodné právo a právo EU

Obchodné právo, korporátna agenda, M&A

Pracovné právo & zamestnanecká agenda

Právo hospodárskej súťaže

Právo nehnuteľností & stavebné právo

Právo životného prostredia

Regulatorika & dodržiavanie právnych predpisov – compliance

Správne právo

Súdne & mimosúdne riešenie sporov

Klientom pomáha pri zabezpečovaní súladu s požiadavkami správnych predpisov a právnou regulatorikou, ako aj v oblasti ochrany osobných údajov. V rámci svojej agendy sa zaoberá aj riešením zamestnaneckej agendy, najmä tvorbou zmlúv so zamestnancami, ukončením pracovného pomeru alebo rokovaním s odbormi.

Počas jeho právnickej praxe sa podieľal na implementácii GDPR pre viaceré významné spoločnosti, vrátane revízie zmlúv a tvorbu dokumentov potrebných na zabezpečenie súladu s GDPR.

Patrik má bohaté skúsenosti s riešením obchodných sporov vyplývajúcich z dodávateľských vzťahov a plnením zmluvných povinností strán a prípravou obchodných zmlúv v oblasti veľkoobchodu. Našich klientov úspešne zastupuje v súdnych a správnych konaniach.

Patrik je skúseným právnym zástupcom a čoskoro aj kvalifikovaným advokátom. Pôsobil na pozícii paralegal v renomovanej medzinárodnej advokátskej kancelárii, kde získal cenné skúsenosti.

Slovenský

Anglický

Nemecký