Mgr. Zuzana Jahodníková, LL.M.

Partner
Telefón: +421 232 113 034

Vykonáva činnosť v oblasti riešenia sporov so zameraním na súdne konania a arbitráže vedené na nárdných, cudzokrajných a medzinárodných fórach. Zastupovala klientov v rôznych prípadoch súviiacich so zodpovednosťou štátu, právom EÚ, ochranou investícii a vo veciach náhrady škody. Poradca co veciach súvisiacich s výstavbou, prepravou a zásoboavním. Člen právnych tímov zastupujúcich spoločnosti a vládu v medzinárodných arbitrážnych konaniach podľa rôznych rozhodcovských pravidiel.

360° Starostlivosť

Sporová agenda

Alternatívne spôsoby riešenia sporov

M&A

Obchodné právo

IP

IT

Regulatorika

Súťažné právo

Advokát

Partner MPH

Člen Slovenskej advokátskej komory od roku 2011

Aboslvent Fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Leiden Law School (Holandsko)

Autor článkov publikovaných v ročenkách a magazínoch

PhD štúdium zamerané na právnu ochranu investorov na Slovensku a v EÚ s

Slovenský

Anglický

Nemecký

Autor článkov publikovaných v ročenkách a magazínoch.