Rynki Kapitałowe

Rynki Kapitałowe

Kompleksowe doradztwo prawne przy przeprowadzaniu transakcji na rynku kapitałowym

Pozyskanie finansowania equity oraz dłużnego poprzez emisję instrumentów finansowych (obligacji, akcji, obligacji zamiennych na akcje) w transakcjach publicznych lub prywatnych a także pozyskania finansowania przy wykorzystaniu crowdfundingu.

Przygotowanie spółki do przeprowadzenia oferty publicznej, wejścia na rynek regulowany na GPW lub do notowań w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect lub Catalyst, w tym wsparcie w przygotowaniu prospektu emisyjnego, memorandum oraz dokumentacji emisyjnej.

Wszelkie transakcje i operacje kapitałowe, w szczególności wtórnej oferty publicznej (SPO), emisji warrantów subskrypcyjnych, a także przy przeprowadzeniu skupu akcji własnych (buy-back).

Transakcje zbycia lub nabycia znacznych pakietów akcji spółek publicznych, w tym w obsłudze publicznych wezwań na sprzedaż akcji spółek publicznych.

Obowiązki informacyjne ciążące na podmiotach notowanych na GPW, NewConnect oraz Catalyst oraz zapewnienia ochrony członkom zarządu, rady nadzorczej, a także kadrze menedżerskiej przed dokonywaniem nadużyć określonych w Rozporządzeniu MAR.

Zmiana rynku notowań z NewConnect na rynek regulowany (GPW), przeprowadzenia procesu delisting’u oraz zniesienia dematerializacji akcji;

Programy motywacyjne dla zarządu i kadry menedżerskiej, wdrożenia pracowniczego planu kapitałowego

Zakładanie i obsługa (w tym z zakresu compliance) domów maklerskich, towarzystw funduszy inwestycyjnych, instytucji płatniczych, zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi, a także doradztwo we wszelkich aspektach związanych z przeprowadzeniem transakcji na rynku kapitałowym przez ww. podmioty, w szczególności w związku z negocjowaniem umów emisyjnych, agencyjnych, subemisyjnych, obsługą zarządzanych funduszy.

Wszelkiego rodzaju postępowania administracyjne przed Komisją Nadzoru Finansowego, w tym reprezentacja Klientów w tych postępowaniach.

Przygotowanie strategii prowadzenia sporów korporacyjnych, a także obsługi procesów sądowych związanych między innymi z papierami wartościowymi i rynkiem kapitałowym, w tym postępowań przed sądami cywilnymi, administracyjnymi i karnymi.

Bieżąca obsługa korporacyjna spółek prawa handlowego, w tym spółek publicznych, procesów przekształcenia, połączenia czy podziału spółek handlowych oraz tworzenia struktur holdingowych.


Kontakt:
Wybierz biuro

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal co nas wyróżnia?

act legal specjalizuje się w doradztwie na rzecz międzynarodowych klientów biznesowych i korporacyjnych, firm z sektora private equity, inwestorów, przedsiębiorców oraz kadry zarządzającej.

Dlaczego warto nas wybrać?