Update on international data protection: new standard contractual clauses for international data transfers

Almost a year ago, the ECJ declared the EU-US Privacy Shield as invalid (Schrems II) and also raised some questions regarding the EU Standard Contractual Clauses (SCC), the most important instrument for international data transfers. The EU Commission has now adopted new SCCs, with which it has adapted the previous SSCs to the General Data Protection Regulation (GDPR) and also taken the ECJ’s specification into consideration. However, it quickly becomes clear that the EU Commission has not created a carte blanche for data exchange with the new SCCs. Companies that transfer personal data to third countries such as the USA on the basis of SCC now have some work to do.

To read the full newsletter, please click here.

How R U CEE? All you need to know about real estate in CEE

As a result of the collaboration of BNP Paribas Real Estate with act legal, Hays, the French-Polish Chamber of Commerce, the Dutch-Polish Chamber of Commerce and the Belgian Chamber of Commerce, the report provides an overview of the commercial real estate market, broken down into specific segments, from the perspective of developers and investors in the Central and Eastern Europe.

act legal professionals from Poland, the Czech Republic, Hungary and Romania share their views on current trends in the CEE commercial property market and legal aspects of COVID-19’s impact, while also commenting on recent amendments to legal and tax regulations, which are relevant for investors.

Handbook for Supervisory Board Members

Dr. Thomas Altenbach provides a comprehensive guide to the key issues for supervisory boards. In particular, he also takes into account the current draft legislation on association sanctions and whistleblower protection. The handbook provides a comprehensive presentation of the tasks of the supervisory board as well as the rights and duties of its members and imparts the knowledge necessary for the diligent performance of office.

From the election of supervisory board members, to the competencies and duties of the supervisory board, the work of the supervisory board in detail, remuneration and reimbursement of expenses, internal investigations, conflicts of interest, liability and damages including D&O insurance.

Esports – a booming industry with unique legal needs

Through its rapid growth in the last few years Esports has shifted into the public focus and has become a new relevant industry generating revenues of $1.1 billion globally in 2019.

Home to one of the Esports leagues ESL – Electronic Sports League, and other relevant Esports companies, leading teams and players, Germany has played a vital role in this development. Besides its rapid growth, the esports ecosystem has also evolved in terms of professionalism, economically as well as legally.

A significant milestone in this regard was the establishment of the German esports association ESBD – ESPORT-BUND DEUTSCHLAND e.V. in 2017 which was initiated in the offices of act legal Germany. Since then, major legal steps have been taken, such as the introduction of the German esports visa in 2020, a dedicated visa category for esports.

Když roboti rozhodují

Robot jako tvůj „šéf“

„Můj šéf je robot!“ museli si nejspíše pomyslet zaměstnanci investiční společnosti Deep Knowledge Ventures z Hong Kongu, když byl plnohodnotným členem představenstva jejich společnosti jmenován počítačový algoritmus. Je skutečností, že roboti dobývají náš pracovní svět rekordní rychlostí. Objednávají vybrané zboží, pracují ruku v ruce se svými lidskými kolegy na montážních linkách, zajišťují distribuci zboží po internetu a na světových burzách uzavírají miliony obchodů za vteřinu. Technologický pokrok umožňuje zaměstnavatelům využívat inteligentní systémy nejenom k doplnění lidské práce, ale v některých oblastech ji dokonce úplně nahradit, a to vč. kontrolních funkcí. Je proto nejvyšší čas zabývat se (pracovně) právním rámcem, který s tímto vývojem souvisí.

Obecně panuje shoda na tom, že není (zatím) možné jmenovat počítačový algoritmus členem dozorčí rady nebo představenstva německé akciové společnosti (viz § 76 odst. 3 věta první a § 100 odst. 1 věta první německého zákona o akciových společnostech). Přesto však výkon kontrolní funkce robotem není pouze hudbou budoucnosti. Tak například japonská skupina Hitachi, která podniká v oblasti elektroniky, využívá ve svých německých pobočkách inteligentní systémy k zadávání pracovních instrukcí. Z právního hlediska ostatně nic nebrání tomu, aby bylo právo zadávat pracovní instrukce delegováno z člověka na stroj. Zaměstnavatel však musí daný systém vhodně naprogramovat tak, aby nejprve zvážil a vzájemně vyrovnal všechny podstatné okolnosti každého individuálního případu a vzal do úvahy vhodným způsobem veškeré dotčené zájmy, a teprve poté vydal „zamýšlenou“ instrukci (viz § 315 německého občanského zákoníku a § 106 německého Gewerbeordnung). Jediné zjevné právní omezení „robotického nadřízeného“ plyne z čl. 22 odst. 1 GDPR, dle kterého nesmí být žádné rozhodnutí, které má „právní účinky“ pro dotčenou osobu nebo se jí „obdobným způsobem významně dotýká“, založeno na automatizovaném zpracování osobních údajů. Robotický nadřízený tedy (zatím) nemůže rozdávat výpovědi. Na druhou stranu je z právního hlediska přijatelné, aby po pečlivém zhodnocení individuálního případu optikou právních předpisů na ochranu osobních údajů bylo člověkem učiněno personální rozhodnutí (před)připravené algoritmem, a to především v případě plně automatizovaných náborových procesů a výběrových nástrojů. Taková rozhodnutí jsou ostatně již dnes realitou („People Analytics“).

Roboti tedy nahrazují pracovníky. Mohou se však také kvalifikovat jako zaměstnanci ve smyslu pracovního práva a práva obchodních společností? Započítávají se například do celkového počtu zaměstnanců, od kterého se odvíjí požadavek povinného zastoupení zaměstnanců v dozorčí radě, velikost rady zaměstnanců nebo povinnost aplikovat německý zákon na ochranu před propuštěním (Kündigungsschutzgesetz)? Měli by být roboti a lidští zaměstnanci nahlíženi jako rovný s rovným při manažerském rozhodování, kdo má být propuštěn? Přestože někteří autoři vyžadují, aby byly tyto otázky zodpovězeny kladně, je takové závěry nutné v každém případě odmítnout. Všechny zmíněné prahové hodnoty totiž (zatím) počítají s fyzickými osobami.   Co se týká ochrany před výpovědí z pracovního poměru, bylo by absurdní, kdyby německé právo namísto propuštění dvou lidských zaměstnanců vyžadovalo propuštění „mladého“ robota, který neplatí výživné a není proto hoden společenské ochrany před výpovědí. To by totiž mělo za následek nepřípustné omezení možnosti optimalizace pracovních postupů s využitím moderních technologií, a tím zároveň ústavně zaručené svobody podnikání. Roboti jsou stále „pouze“ věci.

Nese robot právní odpovědnost?

Důsledkem výše uvedeného je mj. závěr, že ani humanoidní roboti (androidi) nenesou právní odpovědnost za zranění zaměstnanců či zákazníků a/nebo újmu na dobrém jméně či pověsti společnosti, kterou svým „jednáním“ způsobí. Namísto toho se určení osoby, která nese právní odpovědnost, bude odvíjet od posouzení, zda k újmě došlo chybou v programování, či chybnou operací robota. Zákonodárce tuto otázku zatím neupravil. V současnosti však probíhají diskuze, zda by mělo být používání inteligentních systémů předmětem povinného pojištění. Prozatím lze doporučit především následující preventivní kroky: provádění analýzy rizik (viz § 5 německého Arbeitsschutzgesetz), dodržování bezpečnostních opatření zmíněných v německém Betriebssicherheitsverordnung a technické normě ISO 10218-2011, a také zapojení rady zaměstnanců (viz § 90 a § 87 odst. 1 bod 7 německého Betriebsverfassungsgesetz).

Potřeba zavedení postupů pro fungování robotů

Jak však může představenstvo či dozorčí rada provádět kontrolu nad systémem, který se s využitím metody „pokus omyl“ neustále učí, vyvíjí a mění? A jak může představenstvo jednat pečlivě a informovaně, pokud nevidí do „černé skříňky“, která při využití inteligentního systému leží mezi úrovněmi vstupu a výstupu? Od managementu obchodní společnosti se očekává, že bude v každém individuálním případě zvažovat a vyrovnávat potenciální rizika, detailně monitorovat vývoj, kterým procházejí používaní roboti, a implementovat compliance programy k ochraně před jednotlivými případy porušení práva. Z právního hlediska se také zdá být nezbytné zakotvit výše uvedené podmínky v příslušném právním rámci, v určité písemné „robotické politice“. Managementu obchodních společností lze prozatím důrazně doporučit, aby transparentně informoval o používání umělé inteligence, a to především investory, zaměstnance a obchodní partnery.  Nikomu samozřejmě nelze bránit v investování finančních prostředků do riskantních projektů nebo ve (spolu)práci či obchodování s roboty. Každý by však měl vědět, s kým (čím) má co dočinění.

New guide of the US Department of Justice – Requirements for a Compliance Management System

On April 30, 2019, the U.S. Department of Justice (DOJ) published new guidance on the requirements for compliance management systems, a revised and expanded version of a document of the same name published in February 2017, which collected more than 120 test questions to identify the criteria that DOJ prosecutors should use to assess compliance programs when assessing penalties or entering into a deferred or non-prosecution agreement. This article provides a brief overview.

#MeToo? – Relevant answers

Social interaction at work or sexual harassment?
What employers must do and when.

A short, too tight hug for a birthday, a quick follow-up mail after a nice lunch, a random touch while looking at the screen together: Are these scenes examples of good social interaction at work or sexual harassment? What employers must do and when.

Bridge part time: right to return full time

The legislator has once again provided companies with a provision whose unclear interpretation could in practice be contested in court. In addition to “normal” part-time employment, bridge part-time employment will apply from 2019.

Travel time = working time?

In practice, there are always questions as to the extent to which time spent travelling is to be remunerated as working time. Recently, a decision by the Federal Labor Court in this context has attracted a great deal of attention. With this ruling, the Erfurt judges have laid down a number of principles regarding the obligation to remunerate travel time modified. However, it will still be necessary to differentiate between working time law and remuneration.