Корпоративни
Сливания и придобивания
Търговски

Корпоративни

Фокусираме се върху предоставянето на ненадминато качество в областта на корпоративното право, сливанията и придобиванията и търговските правни услуги.

Корпоративно право

Подходящ избор на правна форма. Осъществяване на новосъздадени предприятия. Устав на дружеството. Въвеждане на капиталови въпроси. Ръководство на общите събрания. Споразумения с предприятия. Създаване и ликвидация на корпоративни групови структури. Използване на инструменти за преобразуване. Специални въпроси на корпоративното право.

Реорганизации

Закриване на секции на губещи дружества. Възлагане на външни изпълнители на дейности, които не са от основно значение. Оптимизиране на режийните разходи и прекия персонал. Оптимизиране на разходите за персонала. Мерки за преобразуване. Извършване на ликвидация.

Изисквания за уведомяване и докладване

Надзор на корпоративното управление. Въпроси, свързани със спазването на изискванията. Ad-hoc изисквания за уведомяване. Въпроси, свързани с вътрешна информация. Консултации относно годишните отчети. Изисквания за уведомяване съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Уведомяване за правото на гласуване.

Оспорвания

Процедури за арбитражни експертизи. Арбитраж. Представителство пред гражданските съдилища.

Офис на нотариус

Нотариално удостоверяване на сделки, капиталови мерки, предоставяне на обезпечения, процеси на преобразуване, дружествени споразумения, промени в групите акционери, процеси на учредяване, общи събрания.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас