Sporová agenda
Litigace
Obhajoba v hospodářské trestné činnosti

Sporová agenda

Obchodněprávní nároky

Řízení pohledávek. Zastupování před soudem. Předběžná opatření. Rozhodčí řízení. Incidenční spory. Exekuce tuzemského a zahraničního majetku dlužníka. Výkon rozhodnutí a exekuční řízení.

Pracovněprávní spory

Zastupování před pracovním soudem. Zastupování před Soudním dvorem EU. Zastupování v mediačním řízení. Získávání testovacích případů. Vyjednávání s odborovými organizacemi.

Nemovitostní spory

Vymáhání dluhů. Žaloby na plnění. Zastupování před soudem. Předběžná opatření. Rozhodčí řízení. Incidenční spory. Exekuce tuzemského a zahraničního majetku dlužníka.

Spory související s právem IT

Tuzemská a mezinárodní rozhodčí řízení. Zastupování před soudem. Zajištění důkazů před zahájením řízení. Spory o doménová jména. Mediace.

Spory pro porušení práv vyplývajících z duševního vlastnictví

Zastupování před soudy. Zastupování před  Úřadem průmyslového vlastnictví a Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO). Zastupování před Světovou organizací duševního vlastnictví (WIPO). Tuzemská a mezinárodní rozhodčí řízení.

Daňové spory

Správní soudnictví. Uplatnění nároků na náhradu škody.

Korporátní spory

Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení. Zastupování před soudy.

Spory související s projekty outsourcingu

Úprava cen. Zajištění závazků. Dokazování znaleckými posudky v rozhodčím řízení. Rozhodčí řízení. Zastupování před soudy.

Obchodněprávní spory

Posouzení právních nároků klienta. Zhodnocení šance na úspěch v soudním sporu. Zastupování klienta na straně žalobce i na straně žalovaného. Obchodní smlouvy a obchodněprávní spory. Spory týkající se deliktní odpovědnosti. Reklamační spory. Spory mezi pronajímatelem a nájemcem. Spory s bankami. Spory týkající se vymáhání dluhů. Řízení pohledávek. Výkon rozhodnutí a exekuční řízení. Cenné papíry a komodity. Obchodní tajemství a právo hospodářské soutěže.

Odpovědnostní spory

Spory týkající se zanedbání lékařské péče. Odpovědnost konzultantů za škodu způsobenou informací nebo radou. Spory v oblasti pojištění.


Váš klíčový kontakt:
Vybrat lokální kancelář

Austria

Bulgaria

Česká republika

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

act legal Jedinečnost

Toto jsou hlavní důvody, proč je act legal první volbou mezinárodních podniků, korporátních klientů, investorů, podnikatelů i vedoucích pracovníků.

Proč spolupracovat právě s námi