Решаване на спорове
Съдебни процеси
Защита при финансови нарушения

Решаване на спорове

Можете да разчитате на нас да предприемем решителни заключителни стъпки в сложните съдебни и арбитражни дела.

Търговски искове

Управление на вземанията. Съдебно представителство. Временни мерки. Арбитраж. Производства при избягване на плащания. Запориране на местни и чуждестранни активи. Принудително изпълнение.

Трудовоправни спорове

Представителство в трудовоправни спорове. Представителство пред Съда на Европейския съюз. Представителство в процедури на помирителни комитети. Провеждане на тестови дела. Договаряне със синдикатите.

Спорове относно недвижими имоти

Събиране на дългове. Забава. Съдебно представителство. Временни мерки. Арбитражи. Производство при избягване на плащания. Запориране на местни и чуждестранни активи.

ИТ спорове

Вътрешни и чуждестранни арбитражи. Представителство в съда. Самостоятелни производства за събиране на доказателства. Процедури по медиация в областта на домейните. Процес на медиация.

Спорове за интелектуална собственост

Съдебно представителство, включително патентни съдилища. Представителство пред Германското ведомство за патенти и търговски марки (GPTO) и Ведомството на Европейския съюз за интелектуална собственост (EU-IPO). Представителство пред Световната организация за интелектуална собственост (СОИС). Вътрешни и чуждестранни арбитражи.

Данъчни спорове

Обжалване и съдебни производства по данъчни дела. Доброволни саморазкрития. Защита срещу искове за отговорност.

Корпоративни спорове

Арбитражни процедури за експертни становища. Арбитраж. Представителство пред гражданските съдилища.

Спорове по проекти за аутсорсинг

Корекции на цените. Осигуряване на договорни права. Процес на арбитражна експертиза. Арбитражи. Представителство пред граждански съдилища.

Търговски спорове

Оценка на правата на клиентите. Оценка на успеха на клиента в даден процес. Активни и пасивни спорове. Бизнес договори и търговски спорове. Спорове в областта на деликтното право. Спорове, свързани с гаранционното право. Спорове, свързани с наем. Спорове в областта на банковото право. Спорове във връзка със събиране на вземания. Управление на искове. Спорове във връзка с изпълнителното право. Ценни книжа и стоки. Търговски тайни и антитръст.

Процедури за отговорност

Производство относно отговорността на трети страни, по-специално на консултанти. Застраховане.


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас