Riešenie sporov
Spory
Obrana bielych golierov

Riešenie sporov

Obchodnoprávne nároky

Manažment pohľadávok. Zastupovanie pred súdom. Predbežné opatrenia. Arbitráž. Udržanie domácich a zahraničných aktív. Vymáhanie.

Pracovnoprávne spory

Zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch. Zastupovanie pred Európskym súdom pre ľudské práva. Zastupovanie v konaniach pred zmierovacími výbormi. Vyjednávanie s odbormi.

Spory v oblasti nehnuteľností

Vymáhanie dlhov. Konania o defaulte. Zastupovanie pred súdmi. Predbežné opatrenia. Arbitráže. Udržanie domácich a zahraničných aktív.

IT spory

Domáce a zahraničné arbitráže. Zastupovanie pred súdmi. Mediácia v doménových konaniach. Mediácia.

Spory v oblasti duševného vlastníctva

Súdne zastupovanie vrátane patentových sporov. Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva a Úradom EÚ pre duševné vlastníctvo (EU-IPO) a Svetovou organizáciou duševného vlastníctva (WIPO). Domáce a zahraničné arbitráže.

Daňové spory

Odvolania a konania v daňových veciach. Dobrovoľné zverejnenie informácií. Obhajoba voči zodpovednostným nárokom.

Korporátne spory

Arbitrážne znalecké posudky. Arbitráže. Zastupovanie pred civilnými súdmi.

Outsourcing projektových sporov

Úprava ceny. Zabezpečenie zmluvných práv. Arbitrážne znalecké posudky. Arbitráž. Zastupovanie pred civilnými súdmi.

Obchodné spory

Posudzovanie práv klienta. Odhad šance úspechu v spore. Aktívne a pasívne spory. Obchodné zmluvy a obchodné spory. Zmluvné spory. Spory vyplývajúce zo záruk. Spory o nájomné. Bankové spory. Spory spojené s vymáhaním pohľadávky. Manažment pohľadávok. Obchodné tajomstvo.

Zodpovednostné konania

Konania o zodpovednosti tretích osôb, najmä konzultantov. Poistenie.


Váš kľučový kontakt:
Vybrať lokálnu kanceláriu

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

Spain

The Netherlands

act legal jedinečnosť

Toto sú dôvody, prečo je act legal voľba č. 1 medzi právnickými firmami pre nadnárodné spoločnosti, korporácie, investorov, podnikateľov a generálnych manažérov

Prečo s nami pracovať