Строителство
Недвижими имоти
Инфраструктура

Строителство

Ние сме на ваша страна - от правното управление на проектите "до ключ" до преговорите с основните наематели.

Правни консултации за всички етапи на строителния процес

Придобиване на имоти по проекта. Подкрепа при провеждане на търгове. Договори с консорциуми. Изготвяне и договаряне на договори за строителство (включително договори по FIDIC за международни строителни проекти). Договори за архитектура, общо планиране, инженеринг и управление на проекти, договори за генерален изпълнител и строител. Управление на искове и договори. Консултации по въпроси, свързани с прекратяването на договори, спирането на строителни работи и услуги, както и консултации във връзка с несъстоятелност на участващите страни. Консултации по въпроси, свързани с разрешителни за строеж. Преговори и консултации относно необходимите съседски споразумения. Консултации по въпроси, свързани със зонирането и планирането. Изготвяне на договори за наем, съобразени с развитието на проекта.

Финансиране

Консултации относно оптималния избор на финансиране измежду наличните източници: заеми, лизинг, облигации и други алтернативни финансови модели. Договаряне на срочни договори. Договаряне на споразумения за заем, обезпечение и допълнителни споразумения. Споразумения за синдикирани заеми. Споразумения ISDA. Споразумения за кредитна застраховка.

Данъчно структуриране

Създаване и поддръжка на SPV и съвместни предприятия за недвижими имоти, включително разработване на данъчни концепции. Структуриране на групови реорганизации (сливане, разделяне, апортна вноска, преобразуване), сделки за покупка и продажба. Данъчно ефективно структуриране на въпроси, свързани със сделките, включително лизинг на недвижими имоти, продажба и обратен лизинг, REITs, проектиране на фондови структури, правила за капитализация, данъчна проверка, данък при източника и данък върху прехвърлянето на недвижими имоти. Структуриране на дейността на международни групи. Анализ на въздействието на клаузата за GAAR и други данъчни експозиции (включително CFC). Анализ на последиците от ДДС във връзка със сделки с активи.

Текущо консултиране

Договаряне на текущи промени по време на проекта и консултантски услуги в ежедневната дейност. Въпроси, свързани с изпълнението и гаранцията. Управление на проекта.

Публични търгове

Разработване и мониторинг на процедури за обществени поръчки. Консултации за участие в търгове и помощ при подготовката на тръжна документация. Програми на ЕС, документация и договаряне на договори, процедури за преразглеждане, консултации след сключване на договор, консултации при тръжни процедури. Управление на искове и правна защита (включително АРС), публично-частни партньорства (ПЧП), концесии и лицензи за услуги.

Оспорвания

Съдебни спорове, свързани със строителството, и АРС (включително арбитраж).


Your Key Contact:
Choose local office

Austria

Bulgaria

Czechia

France

Germany

Hungary

Italy

Poland

Romania

Slovakia

The Netherlands

акт лийгъл Уникалност

Ето защо Акт Лийгъл е първият избор за адвокатска кантора на международни компании, корпоративни клиенти, инвеститори, предприемачи и ръководители.

Причини да работите с нас